Ailenin Korunması 2023

0
100

Ailenin Korunması 2023

Aile Hukuku ve Medeni Hukuk

Aile hukuku, evlenme ile sonuçları, nişanlanma ile sonuçları, boşanma ile sonuçları ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri;

Medeni hukuk ise,  nüfus, yaş, evlatlık, babalık kayyım, velayet, vesayet, ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku alanında ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak hizmetlerimiz uzmanlık ve titizlikle  yürütülmektedir. Verdiğimiz hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Aile konutu şerhi konulması ve aile konutuyla ilgili diğer uyuşmazlıklar
 • 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan doğan dava ve talepler
 • Boşanma davaları ve boşanmanın sonucu ortaya çıkacak davalar
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Evlenme izni, kadınlar için iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar
 • Mirasçılık belgeleri talebi, mirasçılık belgelerinin iptaline ilişkin davalar
 • Nafaka taleplerine ilişkin davalar
 • Nişan bozulması sonucu doğan davalar
 • Soy bağının reddi davaları ve babalık davaları
 • Maddi manevi tazminat davaları
 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi davaları
 • Yabancı devlet mahkeme kararların tanınması ve tenfizine ilişkin davalar
 • Velayet taleplerine ilişkin davalar ve velayetin değiştirilmesi davaları
 • Şahsi ilişki tesis edilmesine ilişkin davalar
 • Vesayet ve kayyım davaları


Ailenin Korunması 2023

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar.

6284 Sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ile düzenlenmiştir.

6284 Sayılı kanun ile fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet mağdurları korunmaktadır.

Dövmek, cinsel ilişkiye zorlamak, küfür ve hakaret etmek, öldürmek ve yaralamakla tehdit etmek, toplum içinde aşağılamak, küçük düşürmek, aile bireyleri ile görüşmesini engellemek izin vermemek, iletişim araçları ile rahatsız etmek, ekonomik olarak ihtiyaçlar için para vermemek, kazanılan paranın elinden alınması gibi bireye zarar veren veya zarar vermesi muhtemel tüm davranışlar şiddet olup benzeri davranışlara maruz kalan bireyler kanun ile koruma altına alınmaktadır.Ailenin Korunması 2023

Şiddet mağdurları için; Hâkim tarafından uygulanabilecek, Koruyucu Tedbirler ve Önleyici Tedbirler şeklinde kanun ile düzenlenmiştir.

Koruyucu Tedbirler

* İşyerinin değiştirilmesine,

* Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesine,

* 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına,

* Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine veya uygun görülecek benzer tedbirlere Hâkim tarafından karar verilebilmektedir.

Ailenin Korunması 2023

Önleyici Tedbirler

* Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

* Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine,

* Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına,

* Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasına,

* Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına,

* Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine,

* Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

* Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine,

* Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine,

* Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına,

* Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına,

* Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Ailenin Korunması 2023

Hâkim tarafından verilmiş tedbir kararı veya kararlarına aykırı hareket eden şiddet uygulayan bireylere; fiilleri başkaca bir suç oluştursa dahi ihlal edilen tedbir kararı veya kararlarının niteliğine ve ihlalin durumuna göre Hâkim kararı ile 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir. İhlalin tekrarında ise hapis cezası 15 günden 30 güne kadar artar. Bu hapis cezası parası paraya çevrilemez veya ertelenemez.

Şiddete maruz kalan kişilerin yetkili mahkemeye başvuruda bulunmaları ile 6284 Sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN hükümlerinden yararlanabilmeleri gerekmektedir.Evli çiftler için boşanmak tek çare olarak kendisini gösterdiğinde, ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak aile hukuku dalında uzman avukat kadromuzla sizlere çok yönlü hizmet sunmaktayız. Aile hukukundan doğan boşanma, çocukların velayeti ve aile içi şiddet konularında, ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak daima ciddiyet, samimiyet ve gizlilik prensibiyle hareket etmekteyiz.

Amacımız, boşanma, velayet, aile içi şiddet ve aileyle ilgili diğer tüm sorunlarda, tecrübeli avukat kadromuzla sizlere en iyi hizmeti vermek ve bu sürecin aile bireyleri için yıpratıcı olmasının önüne geçmektir.

Biz ASAL HUKUK DANIŞMANLIK olarak, aile kurumunu bir bütün olarak değerlendirip, ailenin ve tüm aile bireylerinin korunması için en uygun çözümü bulmayı amaçlamaktayız.

Boşanma, çocukların velayeti, aile içi şiddet ve diğer tüm aile hukuku konuları, uzmanlık alanlarımız içinde yer almaktadır.

 

Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

 

Ailenin Korunması 2023

Ailenin Korunması 2023

 

Bir Cevap Yazın