Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUÇekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Hukuki Süreç

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Hukuki Süreç

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Hukuki Süreç

Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Boşanma sürecinde bireyler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yoluna başvurabilirler.

Anlaşmalı boşanabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartları” bireyler açısından yerine getirilmiş olmalıdır.

Kanunun ilgili maddesinde yer alan anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanma davası açabilmek mümkün değildir.

Bu kişilerin açmış olduğu boşanma davaları, çekişmeli boşanma davası olarak yürütülecektir.

Ancak, bu kişiler tarafından ikame edilen çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma ve ferileri hususunda tam olarak anlaşmaları halinde; bu dava, anlaşmalı boşanma davasına dönüşecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un anlaşmalı boşanabilmek için hükmettiği anlaşmalı boşanma şartları;

1- Evliliğini anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırmak isteyen eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.
(Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası öncelikli olarak çekişmeli olarak açılır sonrasında ise taraflar boşanma ve ferileri üzerine anlaşmaya vardıklarına dair protokolü mahkemeye dilekçe yoluyla bildirmesiyle birlikte çekişmeli yargı, anlaşmalı boşanmaya dönüşür.)
2- Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
3- Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri bildirileri hâkimin teyit etmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir. 1 yıl evli kaldıktan sonra iki eş de boşanmak istediklerini belirttiğinde hâkim, boşanma kararı vermek zorundadır.

Böylece aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçelerine geçirilmeden boşanma süreci tamamlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Bu davalarla ilgilenen görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleridir.

Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise; boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında karar verildikten sonra tarafların bir üst makama başvurma hakkı:

Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra, bu karar için bir üst kanun yoluna başvurmakta genelde hukuki yarar yoktur.

Mahkemece tarafların talepleri gibi karar verilmiştir.

Anlaşmalı boşanma kararının uygulamada en sık görülen istinaf nedeni, tehditle anlaşmalı boşanmaya zorlanma halidir.

Örneğin; anlaşmalı boşanma yok ise, boşanma talep eden tarafa karşı maddi olarak hiçbir destekte bulunulmayacağı gibi tehditler bulunmaktaysa, bu durumun ispatı sıkıntılı olmakla birlikte ispat edecek yeterli delili bulunan taraf tehditle anlaşmalı boşanmaya zorlandığını ileri sürerek, anlaşmalı boşanma kararının bozulması için bir üst kanun yoluna başvurabilir.

Boşanma davasında temel hedef taraflar arasındaki evliliğin hukuken sona erdirilmesidir. Ancak boşanma mâlî ve mâlî niteliği olmayan bir çok sonucu olan bir hukuki kurumdur.

Boşanmanın mali sonuçları olarak;

Yoksulluk Nafakası,
İştirak Nafakası,
Maddi Tazminat,
Manevi Tazminat,
Ziynet Eşyası Alacağı,
Eşya Alacağı,
Mal Rejiminden Kaynaklı Alacaklar ,

Mali Olmayan Sonuçlar olarak,
Velayet,
Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması,
Kadının Kocasının Soyadını Kullanma Talebi, olarak sıralayabiliriz.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Zina, hayata kast ya da suç işleme gibi özel nedenlerle açılan davalarda davalının kusurlu olup olmadığı değil özel boşanma sebebinin olduğu ispatlanmalıdır. Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

Çekişmeli boşanmada ilk duruşmada neler olur?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşma genel olarak ön inceleme süreci olarak kabul edilir.

Dilekçe aşaması kısa olursa dava tarihi daha erkene de alınabilir. Ön inceleme olarak bilinen bu duruşma, tahkikat öncesidir. Bu süreçte mahkeme tarafından dava incelenir ve tahkikat aşamasına hazırlık yapılır.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davasını kim açmalıdır?

Boşanma davasını iddiasında haklı olan kişi açar ve delilleri ile ispatlar. Çocukları var ise kendisi ve çocukları için nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunma hakkı vardır.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Hukuki Süreç

Çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi?

Bu davalar, anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi tek celse ile sona eren bir duruşma değildir. Ön inceleme duruşması, ön inceleme sonrası tahkikat aşaması ve sözlü tahkikat olmak üzere yazılı yargılama usulüne tabi yapılması gereken zorunlu duruşmalar bulunmaktadır

Çekişmeli boşanmada davalı duruşmaya gelmezse ne olur?

Davalı taraf, duruşmaya gelmezse ve duruşmada kendisini bir avukat ile temsil ettirmezse, dava yokluğunda görülmeye devam edilir. Davalı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybeder.

Boşanmada hakim neye bakar?

Boşanma davası açma nedeninin terk olması halinde de hâkim, hukukumuzda var olan evi terk şartlarının var olup olmadığını inceler. Ve şayet olay suç işleme iddiası ileri sürülerek boşanma davasına başvurulmuş ise hâkim bu defa, bu hususta eş için herhangi bir mahkûmiyet kararı verilip verilmediğini araştırır.

Boşanma davası açıldıktan sonra tebligat ne zaman gelir?

Bu bilgiler ışığında dilekçe ve tebligat tebliği için makul süre 37 gün olacaktır. Ancak bu sürenin kısa ya da uzun olması gibi bir durum da söz konusu olacaktır. Davanın açılması ile birlikte eşlere tebligat gönderilmektedir. Bu tebligat şayet taraflara ulaşmazsa tebligat muhtarlığa yapılmaktadır.

Çekişmeli boşanma tek celsede biter mi?

Teorik olarak anlaşmalı boşanma gibi çekişmeli boşanmanın da tek celsede bitmesi mümkündür. Bunun için, ön incelemeden tahkikat aşamasına aynı celsede geçilmesi ve tarafların delillerinin incelenerek esas hakkında karar verilmesi gerekir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »