Deport Davası Nasıl Açılır *2022

0
63

Deport Davası Nasıl Açılır *2022

Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancılar en çok aşağıdaki soruları sormaktadırlar.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağım var mı?,

Türkiye’ye giriş yasağım hangi nedenlerden koyuldu?,

Türkiye’ye giriş yasağım ne zaman bitiyor?,

Türkiye’ye giriş yasağım kaldırılabilir mi?,

Türkiye’ye giriş yasağım nasıl kaldırılabilir?,

Türkiye’ye giriş yasağın var Meşruhatlı vize ile gelebilir miyim? ,

Vize İhlali Nedeni ile Türkiye’ye Giriş Yasağı Olan Yabancıların Giriş Yasakları Kalkabilir…

Türkiye’de vize süresini ihlal eden yabancı uyruklu kişiler kaçak ve cezalı duruma düşerler. Vize ihlalinde bulunan yabancılar yurt dışına çıkarken Türkiye’ye giriş yasağı almamak için Türkiye’de vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını kapıda nakden ödemek zorundadırlar.

Vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını ödemeden yurt dışına çıkış yapan yabancılara beş yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı koyulur.
Türkiye’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışmamış ancak Türkiye’den çıkış yaparken sadece para cezası ödemedikleri için Türkiye’ye giriş yasağı alan yabancı uyruklu kişiler meşruhatlı vize alarak beş yıllık giriş yasağı sürelerinin dolmasını beklemeden meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelebilirler.

Meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de çalışma ve ikamet izni de alabilirler.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yolu

Sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır.
Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Türkiye’ye giriş yasağı Türkiye’de sınır dışı yasağı; yabancılar ile ilgili güncel kanun ve yönetmeliğinde belirtilen herhangi bir maddesi yada bir kaçının ihlal edilmesi durumunda, yabancı uyruklu ülke vatandaşı için adli veya idari işlem sonrasında “sınır dışı kararı” yetkili bakanlık tarafından verilerek, yabancının pasaport bilgi kaydına “tahdit kodları” ile ülkeye giriş yasağı uygulanmasına denir.

Süresiz deport yani bir diğer ifade ile süresiz sınır dışı yasağı, kişi hakkında bir kez konulur ve kaldırılana kadar süresiz olarak Türkiye’ye girişi yasaklanır. Süreli giriş yasağı yapılan suçun cinsine ve ödenmeyen para cezasına göre değişiklik göstermektedir. Süreli giriş yasağı 2014 yılında alınan kararla birlikte en fazla 5 yıl olmak üzere uygulanır. Daha sonrasında yetkililerce 5 yıl daha uzatılabilmektedir.

Deport Kimler için Mümkün Değildir?

Bu çerçevede deport işleminin uygulanamayacağı kimseler aşağıdaki hallere uygun olanlardır.

Sınır dışı edilmesi halinde gideceği ülkede ölüm ve işkence tehlikesi ile karşı karşıya olanlar,
Gebe, yaşlı ve diğer seyahat engeli olanlar,
Türkiye’de bir tedavisi devam eden ve sınır dışı edilmesi durumunda gideceği ülkede tedaviyi devam ettiremeyecekler,
İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet ve diğer fiziksel – psikolojik şiddet türlerine maruz kalıp tedavi olanlar.
Bu kapsamda olanlar için deport kararı vermek kanuni açıdan mümkün değildir.

Ancak bu kimselerin deport edilmeme hakkını kullanarak kurallara aykırı davranmamaları gerekmektedir.

Bu çerçevede belirli bir adreste ikamet etmeleri ve aralıklarla bildirimde bulunmaları istenmektedir.

Deport Davası Nasıl Açılır *2022

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır:

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.
Haklarında idari gözetim kararı alınanlar Geri Gönderme Merkezlerinde (GGM) tutulurlar.

GGM’ndeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 sayılı YUKK’un 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

A) Belirli adreste ikamet etme
B) Bildirimde bulunma
C) Aile temelli geri dönüş
Ç) Geri dönüş danışmanlığı
D) Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma
E) Teminat
F) Elektronik izleme

Yabancıya idari gözetime alternatif yükümlülüklerden bir veya bir kaçının getirilmesi durumunda, bu süre 24 ayı geçemez.
İdari gözetime alternatif tedbirlere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.
Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı Sulh Ceza Hakimine başvurabilir.

Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh Ceza Hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh Ceza Hakiminin kararı kesindir.

Deport Davası Nasıl Açılır *2022