Deport Edilme Nedenleri 2023 Eskişehir

0
45

Deport Edilme Nedenleri 2023 Eskişehir

 

Deport Kaldırma – Türkiye’deki Avukatınız

Türkiye’deki Avukatınız. İzin Süreçleriniz İçin Kurumsal Çözümler. Yabancılar için Hukuki Danışmanlık Süreçleri İle İlgili Profesyonel Destekler. Yabancı Çalışma İzni. Hizmetler: Yabancı İşçi Çalıştırma, Yabancı Yasal İzinleri, Yabancı Sağlık Sigortası, Yasal İzin Uzatma.

Deport Nedir?

Sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır.

Sınır dışı etme kararını alan yabancıya veya yasal temsilcisine  vekiline sınır dışı etme kararını ve bunun hukuki gerekçesini tebliğ edilir.

Yabancılar, yasal temsilcileri veya avukatları, sınır dışı etme kararına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili idare mahkemesinde itiraz edebilirler.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, yabancı, dava açma süresi içinde veya mahkeme başvurusu olması halinde asıl duruşma sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilemez.

Deport kararı kaldırma sınır dışı edilen yabancılar söz konusu ise gündeme gelir. Yabancıların ülkeden sınır dışı edilmesi çeşitli nedenlere dayanılarak yapılabilir. Sınır dışı edilme fiili deport olarak adlandırılır. Yabancı kişi deport kararı alınarak sınır dışı edilmiş ise tekrar ülkeye girebilmesinin koşulu giriş yasağının kaldırılmasıdır.

Deport kararı alınırken birçok kıstas dikkate alınır. Yabancılar için geçerli olan bu uygulama sırasında ulusal güvenliğin tehdidi ya da toplum sağlığı ve düzeni gibi birçok ölçüte göre hareket edilmektedir. Yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik olarak belirlenen kurallar kanunlar tarafından düzenlenir.

Deport Kimler için Mümkün Değildir?

Deport işleminin uygulanamayacağı kimseler aşağıdaki hallere uygun olanlardır.

Sınır dışı edilmesi halinde gideceği ülkede ölüm ve işkence tehlikesi ile karşı karşıya olanlar,
Gebe, yaşlı ve diğer seyahat engeli olanlar,
Türkiye’de bir tedavisi devam eden ve sınır dışı edilmesi durumunda gideceği ülkede tedaviyi devam ettiremeyecekler,
İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet ve diğer fiziksel – psikolojik şiddet türlerine maruz kalıp tedavi olanlar.

Bu kapsamda olanlar için deport kararı vermek kanuni açıdan mümkün değildir. Ancak bu kimselerin deport edilmeme hakkını kullanarak kurallara uygun davranmaları gerekmektedir. Bu çerçevede belirli bir adreste ikamet etmeleri ve aralıklarla bildirimde bulunmaları istenmektedir.

Depor Edilme Nedenleri

Deport kararı kaldırma işlemi yapılırken dikkate alınanlardan biri de bu kararın hangi sebebe dayanılarak verildiğidir. Deport kararı alınırken herhangi bir süreden söz edilmesi zordur. Yabancı kişiler belirli süreye bağlı olarak deport edilebileceği gibi bu süre ömür boyu da olabilir.

Ülkeye kaçak yollarla giren yabancılar deport edilir.

Ulusal güvenlik için tehdit oluşturan yabancılar deport edilir.

Ahlaka aykırı davranışlar da yabancılar için sınır dışı edilme nedenidir.

Yabancı kişiler oturma izni alıp çalışma izni olmadan çalıştığında deport edilir.

Toplum sağlığını tehlikeye düşürecek sağlık problemi olan yabancılar sınır dışı edilmektedir.

Yabancı kişi vize almış olması durumunda vize süresi dolduğu halde ülkeden çıkış yapmazsa deport edilir.

Oturma süresini uzatmadan süresi dolduğu halde ülkede kalan yabancılar da sınır dışı edilmektedir.

Anlaşmalı evlilik yapılarak Türkiye’de yaşamayı tercih eden yabancılar için de bu evliliğin tespiti durumunda sınır dışı edilmesi söz konusu olur.

Yabancının suç işlemesi ya da terör örgütü üyeliği gibi nedenler de deport edilme sebepleri arasında yer alır.

Uluslararası koruma başvurusu ile Türkiye’de yaşayan yabancıların statüleri sonlandığında deport edilmeleri söz konusu olur.

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,

Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,

Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,

Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,

Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,

Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,

Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,

Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,

Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,

Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,

Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,

Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Terke Çağrı Nedir?

Yabancıların ‘Deport’ konusunda karşı karşıya kaldıkları durumlardan bir tanesi de terke çağrıdır. Yabancıların ülkeden çıkarılması ile alakalı zor kullanmadan farklı olarak terke çağrı işlemleri yapılarak en az 15 günlük mühlet tanınması söz konusu olur. 30 güne kadar uzayabilecek olan bu süre sonunda kişinin Türkiye sınırları dışına çıkması sağlanır.

Bireyin kendi talebi ya da vize ihlalinin fark edilmesi ile terke davet işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu kararı alacak olan idarenin sorumluluğundadır. Terke davet kararı alınabilecek hallerde deport uygulamalarına da başvurulmaktadır.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Kaçma veya kaybolma riski olanlar Sınır dışı edilmeye tabi olanlar Göçmenlik düzenlemelerini ihlal edenler Sahte belge kullananlar Asayiş, güvenlik veya kamu sağlığı müdürü, terör örgütleri, bu prosedür üyeler, destekçiler veya yöneticiler, üyeler için geçerli değildir.

Ülkemize Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar

Pasaportu, pasaport yerine geçen evrakı, vizesi veya oturum ya da çalışma izni olmayanlar ile bu evrakları veya izinleri hileli yollarla edindiği veya düzmece olduğu anlaşılanlar, vize, vize muafiyeti veya oturma izni müddetinin bitiminden itibaren en az altmış gün müddetli pasaport veya pasaport yerine geçen evrakı olmayanlar,

Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından mahzurlu görülenler, kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine asal olan suç veya suçlardan maznun olanlar ya da kararlı bulunanlar, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar, Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış emelini haklı nedenlere dayandıramayanlar,

kalacağı sürede, yeterli ve düzenli parasal olanağa sahip olmayanlar, vize ihlalinden veya evvelki oturum izninden doğan veyahut 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü İle ilgili Yasaya göre takip ve tahsil edilmesi şart olan alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasanına göre izleyen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlerin ülkemize giriş yapmalarına izin verilmezler ve geri gönderilirler.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır

Deport Kaldırma

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Deport Kaldırmak İçin Ne Gerek

İdare mahkemesine başvurarak deport kararının iptali için dava açılmalıdır.

Deport cezası nasıl hesaplanır?

Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir. Zaman zaman sınırdışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir. Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır.

Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

DEPORT KODLARI (TAHDİT KODLARI)

Tahdit, kelime olarak çevresini daraltma, sırı koyma, sınırlama anlamlarına gelir. Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancının siciline, bu kararın ne sebeple verildiğine dair bir kod işlenir.

Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. Kodun veriliş sebebinin önemine bağlı olarak, tahdit süresinde değişiklikler bulunur.

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-70 (Sahte evlilik) 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar) İdari başvuru ile kaldırılabilir

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar) İdari başvuru veya dava ile kaldırılabilir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar) 10 gün içinde başvuru yapmayanlara konur

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar) Çalışma izninin iptal nedenlerine göre para cezası ve Türkiye’ye giriş yasağı da konulabilir. Meşruatlı davetiye, yeni bir çalışma izni başvurusu veya idari dava ile kaldırılabilir.

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar) Kodun kaldırılması idari başvuru veya dava yolu ile olabilir.

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar) çift kayıt açılmış yabancıların kodudur. Kendiliğinden düzeltilmemişse çift kaydın düzeltilmesi için idari başvuru yapılması gerekir.

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler) Bu kişiler 15 gün içerisinde Türkiye’yi terk etmeleri gerekir. 15 gün geçtikten sonra hala Türkiye’de iseler haklarında derhal deport kararı uygulanır ve giriş yasağı konulur.

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar) Haklarında deport kararı olan bazı yabancıların ülkesine geri dönmesi mümkün olmayabilir veya dönerse bu kişinin hayati tehlikesi olabilir. Bu durumlarda yabancı 3. ülkeye deport edilebilir. Bu da mümkün değilse yabancı deport edilmez ve kendisine insani ikamet izni verilir. Bu süreçte kişiye V-144 kodu konulur. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli) haklarında adli işlem başlatılan bazı Türk vatandaşlarının pasaportlarına uygulamada şerh konulmaktadır. Bazı durumlarda ise bu kişilerin pasaport başvuruları sonuçlandırılmamaktadır. Bu durum aslen hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi) Bu durum daha büyük bir hukuka aykırılık teşkil etmekte olup idari başvuru akabinde dava yoluna gidilmelidir.

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi) Bilgilendirme kodu olup barınma süreci bittiğinde idari başvuru ile kaldırılabilir.

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru) Bilgilendirme kodu olup herhangi bir zararı olan kod değildir. Dava sonunda kaldırılır.

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler) Kodun kaldırılması için meşruhatlı vize yoluna başvurulması veya red ikamet başvurusunun reddi kararına karşı idare mahkemesinde dava açılması gerekir.

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal) Kart iptal nedenine göre idari başvuru veya dava yolu ile çözülebilir.

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler) Bilgilendirme kodu olup yabancı bakımından bir zararı yoktur.

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-34 (Sahtecilik) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-42 (Uyuşturucu madde suçu) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-43 (Kaçakçılık suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-58 (Öldürme suçları) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-64 (Tehdit) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-66 (Gasp yağma) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-67 (Dolandırıcılık) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar) Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar.

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler) Sadece dava açılarak kaldırılabilir.

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası verilir ve ülkeye girişi yasaklanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı) Bu kişilere ek olarak para cezası ve yurda giriş yasağı uygulanır. Meşruhatlı vize veya dava yolu ile çözülebilir ve aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır.

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar) 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapılamaz ancak idari para cezası ödenmezse 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar) Yabancının Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olması halinde suçlu olup olmadığına bakılmaksızın yabancı 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar) Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur. Dava ile kaldırılabilir.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar) Girişleri 1 boyunca engellenir. Dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar) 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır. Meşruhatlı vize yöntemi ile çözülebilir.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler) Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir. Meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş sağlanabilir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi) verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halindebu kod işlenmesi suretiyle 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Meşruhatlı vize yöntemi ile kaldırılabilir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi) 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar) 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir. Meşruhatlı vize alınarak kod kaldırılabilir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler) Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Bu kod işlenerek yabancının ülkeye tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar) Terk edilmediği takdirde Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (İnat yolcu) 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen)

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen)

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar) Meşruhatlı vize veya bazı hallerde dava yolu ile kaldırılabilir.

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri) sadece dava yoluyla kaldırılabilir.

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar) Dava veya meşruhatlı vize ile kaldırılabilir.

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan) Meşruhatlı vize yolu ile kaldırılabilir.

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen)

K (Kaçakçılıktan arananlar) Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Ayrıca yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konulabilmektedir.

N-82 (İstihzan kodu) Girişi ön izne bağlı olan yabancılara verilir. Dava açılmadığı sürece yabancının Türkiye’ye girişi çok zordur.

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası)

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası)

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası)

N-99 (İnterpol kodu) Hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir.

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası)

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası)

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası)

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı)

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası)

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası)

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası)

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası)

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı)

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı) Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken belirtilen adreste bulunmadığı tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında bu kod verilir.

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl) İdari başvuru sonrasında dava yoluna gidilebilir.

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

Bu kodlar, sınır dışı süreci içinde ilgili yabancının siciline işlenir. Bazılarının kaldırılabilmesi için çeşitli prosedürler uygulanmalı, birçoğu için ise dava açılmalıdır. Bu süreçleri yürütmek uzmanlık gerektirdiğinden, mutlaka bu konuda yetkin bir avukata müracaat edilmelidir.

Türkiye’ye ne kadar süre ile giriş yasağınız var?,
Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman bitiyor?,

Niçin Türkiye’ye giriş yasağı aldınız?,
Türkiye’ye giriş yasağınız nasıl kalkar?,

Bu sorularınızın cevabı ve Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konulur

Fuhuştan deport nasıl kalkar?,

Fuhuş deport kaç yıl?,

Fuhuştan deport kaç yıl,

Deport sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Sınır dışı edilme Sebepleri,

Tahdit kodları yönetmeliği,

Özbekistan deport sorgulama,

Özbekistan deport sorgulama,

Pasaport deport sorgulama,

Deport sorgulama e-Devlet,

türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport kaldırma ücreti,

Fuhuştan deport,

Göç İdaresi deport sorgulama,

Azerbaycan deport sorgulama,

Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport sorgulama,

Azerbaycan deport sorgulama,

Meşruhatlı vize,

Deportu nece yoxlamaq olar,

türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Kaçak yabancılara af 2021,

Kaçak KALAN yabancılara yeni af varmı,

Türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Vize ihlal Ofisi,

Şartlı giriş 2021,

Vize ihlali Kanun maddesi,

Özbekistan Deport Kaldırma,

Deport kaldırma ücreti,

Evlilikle deport Kaldırma,

Deport Kaldırma 2023

Fuhuştan deport kaç yıl,

Özbekistan deport sorgulama,

Deport sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Deport Edilme Nedenleri 2023

Deport Edilme Nedenleri 2023 Eskişehir

Bir Cevap Yazın