Deport Kaldırma 2023

Deport Kaldırma 2023

Yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir. Kanun, yabancıyı Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir sivil bağı olmayan kişi olarak tanımlamaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 52

Sınır dışı etme – (1) Bir yabancı, bir sınır dışı etme emriyle bir menşe veya geçiş ülkesine veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

WHO MAY BE MADE TO EXTRACT DECISION?

Deportation decision for foreigners. The law defines a foreigner as a person who has no civil ties with the Republic of Turkey.

Foreigners and International Protection Law Article 52

Deportation – (1) A foreigner may be on a deportation order to a country of origin or transit, or outside the border of a third country.

İdari gözetim ve Sınır dışı kararı

İdari gözetim kararı ile sınır dışı edilen, Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal eden, sahte veya asılsız belge kullanan, haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde Türkiye’den ayrılmayan, kaçan ve kaybolan yabancılar Risk Altındaki Kişiler, Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği Valilik veya Devlet Göç Kontrol Müdürlüğü tarafından halk sağlığını veya halk sağlığını tehdit eden kişiler hakkında verilen karar. Altı ay süreyle idari gözetim kararı verilebilecek. Uzatmak için bir sebebiniz varsa 6 ay daha uzatabilirsiniz.

Yabancılar ve uluslararası mülkiyet hakları Madde 57

ADMINISTRATIVE SURVEILLANCE AND EXPORT

Administrative detention of foreigners, violation of entry and exit rules to Turkey, use of false or unfounded documents, failure to leave Turkey on time without a justifiable reason, escape or disappearance, persons in danger, public order, morals, public security management or national health or immigration control decisions on persons threatening public health; Decisions on administrative detention may be made for a period of six months. If you have a reason to extend it, you can extend it for another 6 months.

Foreigners and international property rights Article 57

Deport kararı hakkında ne yapılabilir ?  Karar hukuka uygun mu ?

Sınır dışı edilen yabancı, tebligat tarihinden itibaren yedi gün içinde sınır dışı işlemine idare mahkemesinde itiraz edebilir. Mahkeme sınır dışı etme kararını 15 gün içinde verir. Mahkeme kararları kesindir. İdare Mahkemesine yapılan bir başvurunun en önemli özelliği, prosedür tamamlanana kadar yabancının sınır dışı edilememesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası’nın 53(3) maddesinde açıklanmaktadır.

Yabancılar veya yasal temsilcileri veya avukatları, sınır dışı etme kararına, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde İdare Mahkemesi’nde itiraz edebilirler. Mahkemeye başvuruda bulunan kişi, sınır dışı etme kararını veren makamlara da bildirimde bulunacaktır. Mahkeme başvurusu 15 gün içinde tamamlanır. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

Yabancı uyruklular, dava açma süresi dolmadan veya itiraz halinde yargılama tamamlanana kadar sınır dışı edilemez.
Avukatı veya yabancının kendisi, sınır dışı etme kararına, kararın açıklanmasından itibaren yedi gün içinde idare mahkemesinde itiraz etmelidir. Mahkemenin kararı kesindir. Dava süresi boyunca, dava süresi bitene kadar sınır dışı edilemezsiniz.

What can be done about the expulsion decision? Is the decision legal?

The deported foreigner may object to the deportation process at the administrative court within seven days from the notification date. The court gives the deportation decision within 15 days. Court decisions are final. The most important feature of an application made to the Administrative Court is that the foreigner cannot be deported until the process is completed. It is explained in Article 53(3) of the Law on Foreigners and International Protection.

Foreigners or their legal representatives or lawyers may appeal the deportation decision at the Administrative Court within seven days from the notification of the decision. The person applying to the court will also notify the authorities that made the deportation decision. The court application is completed within 15 days. The court’s decision on this matter is final.

Foreign nationals cannot be deported before the deadline for filing a lawsuit or, in case of objection, until the trial is concluded.
The lawyer or the foreigner himself must appeal the deportation decision at the administrative court within seven days from the notification of the decision. The court’s decision is final. During the probationary period, you cannot be deported until the probation period is over.

Deport Kaldırma 2023

Yabancılar dava bitene kadar deport yapabilir mi?

Yukarıda da belirtildiği gibi, süreç tamamlanana kadar yabancılar sınır dışı edilemez.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası’nın 53(3) maddesinde açıklanmıştır

‘’Dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.’’

Can foreigners deport until the case is over?

As stated above, foreigners cannot be deported until the process is complete.

Explained in Article 53(3) of the Law on Foreigners and International Protection

“The foreigner is not deported until the trial is concluded within the period of filing a lawsuit or in case of a judicial remedy.”

İdari Denetime İlişkin Kararlar

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası Madde 57

Sınır dışı etmeye karar verenlerden,
Kaçma veya kaybolma riski vardır,
Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarının ihlali,
sahte veya asılsız belgelerin kullanılması
Verilen süre içinde geçerli bir sebep olmaksızın Türkiye’yi terk etmeyenler,
kamu düzenini, kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit eden kişi
Konsey, idari gözaltı kararları verir veya 57/A maddesi uyarınca idari gözaltı yerine yükümlülükleri yerine getirir.

İdari gözetim altındaki yabancılar, 48 saat içinde tutuklama infaz kurumları tarafından sınır dışı kamplarına gönderilir.

Bir önceki maddede tanımlanan yabancı uyruklu veya idari gözetimi sona eren yabancı uyruklular, idari gözetimi yerine koyma yükümlülüğüne tabi tutulabilirler.

Deport Kaldırma 2023

Decisions on Administrative Control

Foreigners and International Protection Law Article 57

Of those who decide to deport,
There is a risk of escaping or getting lost,
Entry and exit expectation to Turkey,
use of forged or unfounded documents
Those who do not leave Turkey without a valid reason within the time provided,
person who threatens public order, public services or public duties
The Council makes administrative detention orders or, upon expiration of Article 57/A, carries out administrative detention.

Administrative custody foreigners are sent to deportation camps by detention facilities within 48 hours.

Foreign nationals defined in the previous article or whose administrative detention has ended may be subject to the provisions to replace administrative detention.

İdari gözaltı kararları kişinin özgürlüğünü sınırlar. Bu nedenle idari gözetim kararlarına Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilebilir. Hakim, soruşturmayı beş gün içinde tamamlayacak. Sınır dışı etme kararlarında olduğu gibi, verilen kararlar kesindir. İdari gözetim koşullarının kaldırıldığı veya değiştirildiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Bu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası’nın 57(6) maddesinde açıklanmaktadır.

İdari gözetim altındakiler veya kanuni temsilcileri ya da avukatları, idari gözetim kararlarına karşı sulh hakimlerine başvurabilirler. Bu önerge idari gözetimi sona erdirmez. Başvuru idareye yapılırsa ceza davalarında derhal akredite sulh ceza hakimliğine tebliğ olunur. Yargıç incelemeyi beş gün içinde tamamlar.

Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim altındaki kişi veya kanuni temsilcisi veya avukatı, idari gözetim hükümlerinin kaldırıldığı veya değiştirildiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

İdari gözaltı kararı için bir sulh hakimine başvuru yapılmalıdır. Bir başvuru, idari gözetim kararının uygulanmasını askıya almaz. Bir hakim beş gün içinde bir karar verecek. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir. Bir tehcir kampında idari gözetim altındaysanız, tehcir kampı ofisine bir başvuruda bulunmanız yeterlidir. İdare bunu hakime devreder. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Madde 73 – Anayasa Mahkemesine tedbir kararı ile başvuru

Administrative detention orders limit a person’s boundaries. For this reason, administrative detention decisions can be appealed to the Criminal Judgeship of Peace. The judge will complete the investigation in five days. As with deportation decisions, the decisions made are final. It is possible to apply to the magistrate again with the claim that the administrative detention conditions have been removed or changed. This is explained in article 57(6) of the Aliens and International Protection Act.

Administrative custody or legal entities or attorneys can appeal to magistrates against detention orders. This proposal does not end the detention. If the application is made to the administration, it is immediately notified to the accredited criminal judgeship of peace in criminal cases. The judge completes his review within five days.

The decision of the magistrate is final. The person who is taken into administrative detention or his legal representative or lawyer may apply to the criminal judgeship of peace again with the allegation that the provisions of administrative detention have been abolished or changed.

A magistrate must be consulted for an administrative detention order. An application does not request the execution of an administrative detention decision. A judge will make a decision in five days. The decision of the magistrate is final. If you are under administrative detention in a deportation camp, simply submit an application to the deportation camp office. The administration hands it over to the judge. Constitutional Court Rules of Procedure

Article 73 – Application to the Constitutional Court with an injunction

Deport Kaldırma 2023

SINIRDIŞI ETME KARARI NASIL ALINIR

Vali tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün emriyle veya re’sen sınır dışı etme kararı alınabilir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku Sınır Dışı Kararı Madde 53

(1) Sınır dışı etme kararları, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya re’sen Vali tarafından verilir.

Genel Müdürlük: Geçiş Yönetimi Genel Müdürlüğünü ifade eder.

Başka bir deyişle, Ankara’da sınır dışı etme kararları Ankara Göç İdaresi Müdürlüğü’nün emriyle veya Ankara Valiliği’nin re’sen verilmektedir.

Madde 52 (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararı ile menşe ülkesine, geçiş yapılacak ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Deportation Decision 2023

It can be taken by the Governor’s Office upon the instruction of the General Directorate of Migration Management or by ex officio decision.

Foreigners and International Protection Law Deportation Decision Article 53

(1) Deportation decisions are made by the order of the General Directorate or by the Governor ex officio.

General Directorate: Refers to the General Directorate of Transition Management.

In other words, deportation decisions in Ankara are made by the order of the Ankara Directorate of Migration Management or by the Ankara Governor’s Office ex officio.

Article 52 (1) Foreigners may stay outside the borders of the country of origin, the country to be transited or the third country where deportation decision has been made.

Genel olarak, kısıtlama kodlarının nedenleri şunlardır:

V-69 (ikametgahı iptal edilenler),
V-71 (adres bilinmiyor),
V-70 (sahte evlilik),

V-77 (Başvuran Ahıska Türkü değil),
V-84 (10 gün içinde ikamet tezkeresi almak şartıyla yurda giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı Uzaylı),

G-87 (Genel Güvenlik Açığı),
Ç-113 (kaçak giriş çıkış),
Ç-114 (yabancı hakkında kanuni işlem yapılacak),
Ç-115 (cezaevinden çıkan yabancı),

Ç-116 (Kamu düzenini ve genel sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak Çalışan),
Ç-118 (ikametgahı iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak İşçilere Verilen Cezaların Ödenmemesi),
Ç-120 (vize veya ikamet cezalarının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasalarını İhlal Edenler),
Ç-136 (Ödenmemiş yol masrafları),

Ç-137 (Yabancıların gitmesi istendi),
Ç-138 (koltuk yolcu),
K (kaçakçılık suçundan aranıyor),

In general, the causes of the codes are:

V-69 (removed),
V-71 (address display),
V-70 (shape marriage),

V-77 (Applicant is not Meskhetian Turk),
V-84 (those who enter the country within 10 days, provided that they receive a residence permit),
G-78 (Infectious Alien),

G-87 (General Vulnerability),
Ç-113 (illegal entry and exit),
Ç-114 (legal action will be taken against the foreigner),
Ç-115 (foreigner released from prison),

Ç-116 (Foreigners who pose a public safety and general danger),
Ç-117 (Illegal Employee),
Ç-118 (residence cancelled),

Ç-119 (Failure to Pay the Penalties Given to Illegal Workers),
S-120 (non-payment of visa or residence fines),
Ç-135 (Foreigners and Violators of International Protection Laws),
Ç-136 (Unpaid road fee),

Ç-137 (Foreigners were asked to leave),
Ç-138 (seat passenger),
K (wanted for smuggling),

Terke Davet Davetiyesi – Tahliye Çağrısı

İzinli sayılan yabancı uyruklulara herhangi bir ücret ödemeden “çıkış izni” verilir. Türkiye’yi zamanında terk etmesi istenenlere giriş yasağı uygulanmamalıdır. Süresi içinde Türkiye’den ayrılmayan yabancılar idari gözetim altına alınır.

Davet ve talep işlemleri, yabancı sınır dışı etme işlemlerinden çok daha avantajlıdır. Çıkış formalitelerine tabi yabancılara Türkiye’yi terk etmeleri için en az 15 gün süre verilir. Bu süre 30 gün ile sınırlıdır. Normal şartlarda vize ihlali yaptığı tespit edilen ve idare tarafından sınır dışı etme kararı verilen bir kişinin de ülkeyi terk etmesi emredilebilir. Bu idarenin takdirindedir,.
Aksi takdirde, çıkış emri için ön koşullar sağlanmış ve yabancı ceza kovuşturma makamları önüne çıkmış olsa bile sınır dışı etme işlemi yapılabilir. Sınır dışı edilenin kaçma, saklanma, göçmenlik yasağı, sahte evrakla işlem yapma vb. şüphesi varsa sınır dışı işlemleri uygulanmaz.

Deport Kaldırma 2023

Türkiye’deki deport cezanızın kaldırılabilmesi için yabancılar hukuku avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Translate »