Deport Kaldırma Ücreti 2022

Deport Kaldırma
10 Min Read

Deport Kaldırma Ücreti 2022

Birçok müvekkillerimizden gelen şikayetler doğrultusunda bu yazıyı yazma gereği duyduk.

Yabancılar hukuku kapmasına giren ve sadece avukatların yetkili olduğu konularda danışmanların sadece para kazanmak adı altında yaptığı dolandırıcılıklar yüzünden bir çok vatandaş mağdur olmaktadır.

Sizin hukuki süreçlerinizi yürütebilecek yetkili kişi avukattır.

Konusunda uzman avukatlar sizin vekaletname vermenizle birlikte süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde takip ve sonuçlandırma yetkisine sahiptirler.

Deport kaldırma avukatı , Tenfiz Avukatı , Tanıma Avukatı , Vatandaşlık Avukatı gibi bir çok konuda tecrübeli avukatlarımızla Asal Hukuk Danışmanlık olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için yabancılar hukukunda uzman bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması son derece elzemdir.

Türkiye’ye her yıl farklı amaçlar ile yabancı uyruklu kişiler seyahat etmektedir. Yabancı uyruklu kişiler, ülkeye girerken çoğu zaman gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında yabancılar kanunlarına uymak için gerekli özeni göstermediklerinden ötürü deport (sınır dışı) edilmektedirler.

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir. Deport sorgulama ve kaldırma ile ilgili olarak tahdit kodlarının ayrıntılarını bilmek gereklidir:

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konuş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Genel anlamıyla baktığımızda tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler),
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler),

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler),

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler),
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler),

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler),
Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger),

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler),
K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler),
N-99 (Interpol kodu),

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler),

Yabancı Deport Kaldırma işlemlerinden deport kaldırma kararı ya da sınır dışı edilmeye ilişkin kavramdan ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymak gerekir.

Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir.

Deport veya sınır dışı kararı, 6458 Sayılı Kanun’un 53.maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir.

Aynı kanun kapsamında yabancıların Türkiye’ye girişine en fazla beş yıl süreyle yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenir.

Çok sık karşılaşılan bir durum da yabancıların Türkiye’yi terk ederken vize ihlali yaptıkları süreye ilişkin para cezasını ödememeleridir.

Aynı şekilde yabancının sahte evlilik yapması, fuhuş ya da başka suça karışması durumlarında da yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı konur.

Yabancı hakkında konulacak giriş yasağı, 6458 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere 5 yıla kadar olabilir. Giriş yasağına ilişkin sürenin tespitinde idarenin çok geniş takdir yetkisi vardır.

Uygulamada yabancı hakkında ülkeye ne kadar süreyle giriş yasağı konacağı, kişinin sübjektif özellikleri, deport kararına gerekçe olan olay ve bu olayın ağırlığı gibi çok çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak belirlenir.

Kimler Sınırdışı Edilemez ?

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar ,
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları ,
Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları .
bu madde kapsamında olup olmadıklarına ilişkin değerlendirme her yabancı için ayrı ayrı yapılır.

Bu yabancıların ülkede kalması için kendilerine insani ikamet izni verilecek olup, bu kimselerden belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları da istenmektedir.

Yukarıda sayılan durumların sonlanması durumunda yabancılar hakkında deport kararı alınacaktır.

Deport Kaldırma Ücreti

Deport Kaldırma Ücreti 2022
Deport Kaldırma Ücreti 2022

Deport kararına İtiraz Süreci 

Sınır dışı/deport kararı Valilik tarafından gerekçeli bir şekilde verilmektedir. Verilen bu karar yabancıya, yasal temsilcisine ya da yabancı , bir vekille temsil ediliyorsa vekiline tebliğ edilir. Deport kararına tebliğden sonra itiraz edilir.

Deport kararı tebliğ alındıktan sonra karara karşı 7 gün içinde İdare Mahkemesi’ne başvurulmalıdır. Başvuru bir dilekçe ile yapılacaktır. Burada belirtmemiz gereken şey dilekçenin bir avukat tarafından hazırlanmasının son derece önemli olduğudur.

Zira; yabancılar hukuku , hukukun son derece teknik bir koludur. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için yabancılar hukukunda uzman bir avukattan profesyonel hukuki destek alınması son derece elzemdir. Belirtmemiz gerekir ki yargılama sona erinceye kadar yukarıda sayılan sınır dışı edilme hallerinden (b), (d) ve (k) bendinde yazılı olanlar hariç olmak kaydıyla kimse sınır dışı edilemez.

Karara itiraz edildiği ve yargılama aşamasında olduğu ilgili valiliğe bir derkenar eşliğinde sunulur. Ayrıca idare mahkemesinin verdiği karar kesin olduğundan iç hukukta olağan kanun yolları tüketilmiş demektir dolayısıyla kişi bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilecektir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanmak isteyen kişi yine bu aşamada da mutlaka avukat desteği almalıdır. Zira bireysel başvuru kendine has kuralları olan bir kanun yoludur. Bu sebeple hak kaybı yaşanmaması isteniyorsa yabancılar hukuku alanında uzman bir avukattan yararlanılması gerekmektedir.

Terke Davet Ne Demektir ?

Hakkında deport kararı verilen kimseye on beş günden az olmamak şartıyla en fazla otuz günlük bir süre tanınır. Bu süre zarfında Türkiye’yi terk etmesi yabancıdan talep edilir. Bu husus sınır dışı edilme/deport kararında da belirtilir.

Sınır dışı edilen kişiye Türkiye’yi terk etmesi için herhangi bir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir. Türkiye’yi süresi içinde terk etmeyenler hakkında idari gözetim kararı alınır. Bu idari gözetim kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılabilir.

Deport kararına itiraz sürecinin herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın tamamlanması için mutlaka bir avukattan destek alınması zorunlu olmasa da sürecin sağlıklı yürümesi açısından avukatla temsil önemlidir.

Deport Kaldırma Avukatların İşi Danışmanların Değil

Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir.

Her tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunma yapmak gerekecektir. Fakat burada önemli olan davayı doğru zaman içerisinde açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli, yetkin bir avukat ile çalışmaktır.

Bazı firmalar yabancılara danışmanlık vermek adı altında hukuk hizmeti de vermeye çalışmaktadır. Fakat davalarda temsil hizmeti yalnızca avukatlarca verilebilecek bir hizmettir.

Asal Hukuk Danışmanlık bünyesindeki uzman yabancılar hukuku avukatları, bu zorlu sürecin sizin için en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Deport Kaldırma Ücreti

Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki Tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü hakim yürütmenin durdurulması kararı verir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içerisinde alınmaktadır. Eğer hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olan bir yabancı uyruklu kişi var ise ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuş ise hem de bu yabancı uyruklu kişi halen Türkiye’de ise; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem deport kararı iptali hem de tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı (deport) edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir. Yani yabancı deport (sınır dışı) edilemez. Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.

Deport Kaldırma Ücreti 2022

Share this Article
Leave a comment
Translate »