Deport Oldum Ne Demek

Deport Kaldırma
6 Min Read

Deport Oldum Ne Demek

Deport kararına itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport kararı idarenin aldığı bir karar olması dolayısıyla idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Deport oldum ne demek?

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir. Deporte yolcular, kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

Deport Nasıl Kaldırılır?

Dava açarak deport kararı nasıl kaldırılır?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

Schengen giriş yasağı nasıl kaldırılır?,
Ülkeye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku nedir?

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Uluslararası İşgücü Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gibi çeşitli kanunlar ve bunlara bağlı yönetmelikler ile bu alan düzenlenmektedir.

Yabancılar Hukuku; Şirketler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve İş Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili ve hassas inceleme gerektiren, geniş bir hukuk dalıdır. Başka devletlerin vatandaşları, vatansızlar, mülteciler ve sığınmacılar yabancı kabul edilmektedir.

Deport Oldum Ne Demek

Türkiye’de, 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet izni başvurusu yabancının vatandaşı olduğu veya bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybetmektedir.

Yabancılar İçin Verdiğimiz Hizmetlerimiz;

Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi,
Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi,

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,
Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere hukuki danışmalık verilmesi,
Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, uyuşmazlıkların çözümü,

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması,

Yabancıların Edinebileceği Haklar ;

Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
Sözleşme Yapma Hakkı,
Basın Özgürlüğü,
Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
Kişi Dokunulmazlığı,

Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
Çalışma İzni,
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,

Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
Gayrimenkul Edinme Hakkı,
Miras Hakkı,

Asal Hukuk Danışmanlık olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde hızlı hareket ediyor, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.

Meşruhatlı vize nasıl alınır?

Meşruhatlı vize alabilmek için vize alma amacınızı destekleyen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Örneğin çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelmek istiyorsanız Türkiye’deki işvereniniz tarafından sizin adınıza çalışma izni alınmış olmalıdır. Ancak bu şekilde çalışma amaçlı özel meşruhatlı vize alabilirsiniz.

Vatandaş sınır dışı edilebilir mi?

Yabancılar, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine tanınan yasal süre içerisinde Türkiye’de kalma hakkına sahiptirler. Ancak bu sürenin aşılması durumunda veya kalma süresi içerisinde kişinin hukuka aykırı hareket etmesi durumunda ilgili Kanun gereği yabancılar sınır dışı edilmektedirler.

Deport kararına karşı ne yapılabilir?,

Deport Kararına Karşı Dava Yolu

İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. İdarenin gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler yargı denetimine tabi tutulabilir. İdarenin bu işlemleri yargıya taşınmadığı müddetçe hukuka uygun kabul edilir.

Deport süresi ne kadar?

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir.

Terke davet kararı nedir?

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir.

Oturma izinleri neden iptal oluyor?

Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem oturma izni iptal edilir.

Deport kararı nereden öğrenilir?

Deport cezası nasıl öğrenilir?

Türkiye’den sınır dışı edilirken veya kendi isteğinizle hava limanından çıkarken pasaportunuza konulmuş olan para cezasını, deport cezasını Asal Hukuk Danışmanlık ile hızlıca sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

Deport Oldum Ne Demek

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »