Deprem Yönetmeliği 

0
465

Deprem Yönetmeliği 

Bina Deprem Yönetmeliği Ne zaman Yürürlüğe Girdi?

Altı madde halinde hazırlanan Bina Deprem Yönetmeliği, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı sayılı ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’ esas alınarak hazırlanmıştır.

2007 yılında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ geçerli durumdaydı ve Bina Deprem Yönetmeliğin 1 Ocak 2019 tarihi ile resmen yürürlüğe girmesiyle işbu yönetmelik yerini Bina Deprem Yönetmeliğine bırakmıştır.

Deprem Yönetmeliği Nedir?

Deprem yönetmeliği, yapıların depreme dayanıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan kuralları içinde barındıran bir sistemdir.

Böylelikle yapıların başlangıçtan sonuna kadar deprem yönetmeliğine uyması sağlanması amacıyla denetlemeler yapılmaktadır.

Deprem kapsamında tehlikeli olarak belirtilen alanlara yapılacak olan bina ya da yapıların, depreme karşı dayanıklı olması için yapılan hesaplama işlemleri, yapım aşamaları, yapım

kuralları, bina ve yapıların önem derecesi ve yerel zemin koşulları gibi tüm etmenler dikkate alınarak bir hesaplama yapılmaktadır.

Tüm bunlara bir bütün olarak deprem yönetmeliği denilmektedir.

Deprem Yönetmeliğindeki Değişim Nedenleri Nelerdir?

Deprem Yönetmeliğinde çeşitli doğal nedenler ve çeşitli etmenlerden kaynaklı olarak değişiklik gözlemlenebilir.

İşbu değişim nedenleri, gelişen yapı ve bilgi teknolojilerine paralel olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yönetmelikte değişiklik söz konusu olacaktır.

Aynı zamanda mevcut halde yer alan yapı stoklarının önemli bir kısmı dayanıksız bir malzemeden oluşmuş ise yönetmelik bu yapıların sağlamlaştırılması amacıyla da deprem yönetmeliğinde değişiklik yapabilir.

Tüm bunlara ek olarak kentsel dönüşüm nedeniyle de yapıların güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına değerlendirme ve güçlendirme çalışmaları için deprem yönetmeliği kapsamında değişiklik yapılması söz konusudur.

Bu sebeplerin ortak noktası olarak deprem yönetmeliği kişilerin hayatlarını ön planda tutarak sağlam yapılaşmayı hedefler.

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin Güncellenmesinin Gerekçeleri;

1) Gelişen bilgi ve teknolojilere paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda yönetmeliğin revize edilmesinin kaçınılmazlığı ile kullanılan malzeme çeşitliliğinin ve yapı modellerinin artması,
2) Mevcut yapı stokunun önemli bir kısmının deprem dayanımının yetersiz olduğu gerçeği ,
3) Kentsel dönüşüm ve yapısal risk azaltma çalışmaları kapsamında, değerlendirme ve güçlendirme .

18 Mart 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30364 (Mükerrer)
YÖNETMELİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

Deprem Yönetmeliği 
Deprem Yönetmeliği

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem

etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi

ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 4 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız