Ana SayfaEN SON EKLENENLERDernek Kurma Hakkı

Dernek Kurma Hakkı

Dernek Kurma Hakkı

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek kurma hakkı ne hakkıdır?

1.Toplantı hak ve hürriyetleri

Tüm vatandaşlar izin almadan dernek kurma ve üye olma hakkına sahiptir. Fakat hiç kimse bu dernekleri kurmaya veya üye olmaya zorlanamaz.

Dernek hakkındaki sınırlamalar ancak kanunda belirtilen sebeplerle yapılabilir. Dernekler kanunun gerektirdiği hallerde hakim tarafından kapatılabilir.

Çocukların dernek kurma hakkı var mıdır?

MADDE 3. – Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Dernek kredi alabilir mi?

Madde 72 – Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.

Dernek kurma hakkı ne zaman geldi?

1876 Anayasası İkinci Meşrutiyette değiştirilirken kabul edilen 120 nci madde dernek kurma hakkını düzenliyordu. Bu madde şöyledir: «Kanunu mahsusuna tebaiyet şartiyle Osmanlılar hakkı içtimaa maliktir.

Toplantı ve dernek kurma hakkı nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. maddesinin 1.fıkrası:“Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir.” hükmü yer almaktadır.

Dernekler kar amacı güder mi?

Dernekler, ticari kazanç elde etmek veya elde edilecek kazançların paylaşımı amaçları ile kurulamaz, ancak derneklerin gayelerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları maddi olanakları temin etmek amacıyla kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları, işletme kurmaları, müteşebbis veya iştirakçi olabilmeleri her zaman mümkündür

Dernek üyeliği nasıl sona erer?

(5) Dernek üyeliğinin sona ermesi; (a) Kurucu üyeler dahil herhangi bir üyenin yukarıda Madde 5(2)’de belirtilmiş olan koşulları yerine getiremez duruma gelmesi veya üyelikten istifası halinde söz konusu üyenin Dernek üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

Dernek aidatları ne kadar?

Dernek üyelik aidatı ilk Genel Kurul a kadar aylık net 350,00-TL(üçyüzelli )TL. olarak belirlenmiştir. Üyelik aidatı Genel Kurul kararı ile arttırılıp azaltılabilir. Derneğe üyelik giriş aidatı 1.000 (bin)TL olarak belirlenmiştir. Üyelik giriş aidatı Genel Kurul kararı ile arttırılıp azaltılabilir.

Dernekler yurt dışından yardım alabilir mi?

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.

Dernek kurma hakkı hangi durumlarda sınırlandırılır?

(Değişik: 3/10/2001-4709/12 md.)

Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Dernek ve vakıflar vergi mükellefi midir?

Dernekler kurumlar vergisi mükellefleri değildir, ancak kurumlar vergisi kanununun 2. Maddesinin 5. Bendine göre, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyetleri olmak zorundadır

Bir derneğe üye olmak ne demek?

Dernekten Kavramı ve Dernekten Yararlanma Koşulları Dernek ler belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelmiş kişi topluluklarıdır. Üye ise belirli bir gaye için bir araya gelen derneği kuruluş aşamasında oluşturan yahut daha sonra katılan kişilerdir.

Derbis beyanname nasıl verilir?

Yıllık Dernek Beyannamesi Nasıl Verilir

  1. Tüm dernek ve federasyonlar; biten yıl için sonraki yıl en geç 30 Nisan tarihine kadar, biten yılın dernek beyannamesini DERBİS üzerinden vermek zorundadırlar. …
  2. Bölüm 3’te yer alan üye bilgileri önceden elle girilirken; artık beyanname DERBİS‘te kayıtlı aktif üyelerden verileri otomatik çekmektedir.

Dernek kurmak için izin alınır mı?

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. … Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. Dernek kurucusu olacak kişilerde aranan fiil ehliyetine ne şekilde sahip olunur.

Dernek veya vakıf nasıl kurulur?

Vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır.

Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir.

Resmî senetle vakıf kurma işlemi temsilci aracılığıyla yapılabilir.

Bir işyerinde sendika nasıl düşer?

MADDE 10 – (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir.

Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. (2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır

Dernek üye sayısı en az kaç olmalıdır?

Türk Medeni Kanunun 84.Maddesinin 1. Fıkrası gereği, Dernek Yönetim Kurulu 5 asıl 5 yedek olmak üzere 10 kişiden az olamaz.

Bu sayı yasal olarak alt sınır olup, en az 5 asıl 5yedek üye belirlenmeden Dernek Yönetim Kurulu oluşturulamaz.

Dernek yönetim kurulu kararı nasıl iptal edilir?

Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası Zamanaşımı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 83 üncü maddesine göre, kararın öğrenilmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Devlet memurları derneklere üye olabilir mi?

Bu bağlamda, Devlet memurları da diğer tüm vatandaşlar gibi hem dernek kurabilir hem de kurulmuş bulunan derneklere üye olabilir.

Bu husus, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. maddesinde şu şekilde yer almıştır: Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Polis bir derneğe üye olabilir mi?

“Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler. 2. … Bu hükümler birlikte değerlendirildiği takdirde; polislerin dernek kurmalarının yasak olduğu ancak, ilgili bulundukları Bakanlıkça (İçişleri Bakanlığı) tespit ve ilan edilen derneklere üye olabilmeleri mümkündür.

Derneklerin birden fazla amacı olabilir mi?

Dernekler birden fazla amaç için kurulabilir mi? Her derneğin yalnız bir tek amacı olabilir. Bu nedenle birden çok amaçlı dernek kurulamaz.

Dernek borç verebilir mi?

Dernek Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetki ve salahiyetler nispetinde borçlanabilir.

Örneğin, bir derneğin tüzüğünde borçlanmaya ilişkin olarak; “Dernek kuruluşuna müteakip 1 yıl içinde borçlanamaz. Ancak kuruluş tarihi üzerinden 1 yıl geçtikten sonra borçlanabilir.

Dernek kuruluşu için nereye başvurulur?

Dernek kurmak için nereye başvurulur sorusunun cevabı ise tam olarak Dernekler Büro Amirliği’dir. Kurucu üyelerden bir kişi bu işlemi yerine getirebilir.

Bulunulan ildeki Dernekler Büro Amirliğine, tüm bu evrakları eksiksiz olarak hazırladıktan sonra başvuru yapılabilir.

Dernek kredi alabilir mi?

Madde 72 – Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler..

Dernekler yurt dışından yardım alabilir mi?

Dernekler, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler.

Dernekler hangi mükellef grubuna girer?

Derneklerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa[5] göre kurumlar vergisi mükellefiyetleri yoktur. Ancak, bunlara ait iktisadi işletmeler kurulur ise bu iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olmak zorundadırlar.

Dernek Yetki Belgesi Nedir?

Derneklerin bağış toplaması için herhangi bir izin almasına gerek bulunmamaktadır. … Düzenlenecek makbuzun ismi Dernek Gelirleri Alındı Belgesi‘dir. Bu belge dernek kurulduktan sonra alınacak bir Yönetim Kurulu Kararı ile matbaada bastırılabilir.

Dernek potansiyel vergi numarası nasıl alınır?

Dernek karar defterine potansiyel vergi numarası alınması yönünde bir karar alınıp bunun işlenmesi gerekir.

Alınacak kararda yine 5-6 kişinin imzası yeterli olur. Alınan kararın bir örneği, ilgili dilekçe ile vergi dairesine götürülür. Bu işlemi dernek karar defterine de işlenmiş olan yetkili kişi yapacaktır.

Dernekler emlak vergisinden muaf mı?

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/e ve 14/c maddeleri gereğince kiraya verilmemeleri ve Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartlarıyla, kamuya yararlı derneklere ait bina ve araziler emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur.

 

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: