Ana SayfaEN SON EKLENENLERElektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

Yurtdışından getirilen telefonlar için kayıt süresi 365 güne çıkarıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

20/0220 Şubat 2021 Tarihli

Resmi Gazete

Sayı: 31401

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya

çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler

tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”/2021

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan elektronik kimlik bilgisini haiz ses haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma ve kısa mesaj başlatma) olmadan iletişim yapan cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan” ibaresi “abone kayıt

merkezleri üzerinden işlem yapmasına izin verilen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“n) Adli merci: Mahkeme, hâkimlik ve savcılıkları,

o) IMSI (Uluslararası Mobil Abone Tanımlayıcısı): GSM mobil sistemlerinde SIM kart için tanımlayıcı sayı dizisini,

ö) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti (permanent roaming): IMSI öneki 286’dan farklı olan ve ardışık yüz yirmi gün içerisinde kümülatif olarak doksan günden fazla ses

haberleşmesi (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) olmadan şebekede iz bırakarak alınan daimi dolaşım hizmetini,”

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası

daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik

haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

“MADDE 7 – (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak” ibaresi “Başka cihazlara kopyalandığı” olarak

değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) 14/5/2019 tarihli ve 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının,

e) İşletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye/kişiliğe ait abone numaralarının,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin

üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir, kısa mesaj alma imkânı

olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirir ve uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatörü de bilgilendirir.”

“ç) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

d) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını 24 saat içerisinde,

e) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde,”

“(4) IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 acil çağrı servislerine erişimi sağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilerek kaydının tamamlanmasını müteakip eşleştirilmiş beyaz listeye alınan

IMEI numaralarının üç takvim yılı sonunda yolcuya ait kimlik numarasına kayıtlı abone

numarası ile kullanılması şartı ortadan kalkar ve ilgili IMEI numaraları eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılarak beyaz listeye eklenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) e-Devlet kapısı üzerinden cihazının kayıt altına alınması amacıyla başvuru yapamayan Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt

Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur.”

“(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılır.

Ancak bu süre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü gereği; Kurum kayıtlarında olmadığı halde haberleşme hizmeti sunulan cihazların yüz yirmi günlük kullanım süresini değiştirmez.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olmasından başvuru sahibi sorumludur.”

“(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde üç takvim yılı süreyle eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden/eşleştirilmiş beyaz listeden çıkarılır.”

“(9) Kurum; başvuru sahibinden, ilgili kurum, kuruluş ve abone kayıt merkezinden bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “İhbarlar ve Adli Mercilerin Talepleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında

elinden çıkan kişi cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adli mercilerin talepleri

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: