İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?

0
157

İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?

Sık Sorulan Sorulardan Derleme

Icra müdürlüğünde takip dosyası nasıl açılır?

İcra takibi işlemleri:

Daha sonra İkamet ettiğiniz yerdeki veya herhangi bir yer icra müdürlüğüne kimliğinizle müracaat ediniz. İcra Müdürlüğünün ön bürosu bulunan adliyelerde ön büroya gitmelisiniz. Burada görevliler elinizdeki ilam veya senedin miktarına göre gerekli harç ve posta avanslarını hesap ederler.

Icra takip davası nasıl açılır?

İcra takibinin başlatılabilmesi için öncelikle hangi tür icra takibi yapılacağına karar verilmelidir. Sonrasında seçilen icra türüne göre gerekli belgeler hazırlanır ve ilgili mercilere başvurulur. Belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmalıdır.

Icra takibi aşamaları nelerdir?

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar.

Ilamlı icra takibi nasıl yapılır?

İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurması, yapılan yargılama sonunda lehine bir ilam(karar) elde etmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi şeklinde gerçekleştirilen bir takip yoludur.

Fatura ile icra takibi nasıl yapılır?

Elinde bir fatura bulunan kişinin başvurabileceği takip yolu ise Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takiptir.

Faturayı düzenleyen kişinin icra dairesine sunacağı Takip Talebi ile icra takibi başlatılır. Bu takibin dayanağı olan fatura da takip talebinin ekinde yer almalıdır.

Takip talebi icra takip işlemi midir?

Takip prosedürü içinde taraflarca yapılan, takibe yön ve şekil veren iş- lemler, taraf takip işlemleridir. İcra organları tarafından borçluya karşı yapılan ve cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki takip işlemleri ise, icra takip işlemleridir.

Takip işlemi ne demek?

İcra takip işlemleri icra organlarınca borçluya karşı yapılan, cebri icranın ilerlemesini sağlayan işlemlerdir. Örneğin ödeme emri gönderilmesi, haciz, satış gibi işlemler durma süresi içinde yapılamayacaktır.

Taraf takip işlemleri ise, genel anlamıyla takip alacaklısı ve borçlu tarafından yapılan işlemlerdir

Haciz İşlemi Ne Şekilde Gerçekleşir?

Yasal olarak gerçekleşmesi zorunlu olan hatırlatma tebliğine ve ihtarnameye borçlu tarafından itiraz edilmediği ya da borcun ilgili süre içinde ödenmediği hallede haciz işlemi başlar. Haciz işlemi, icra memurunun borçluya ait mallara dair tutanak tutması ile başlar.

Icra emrine itiraz edilir mi?

İcra emrine itiraz, ilamlı takibin yapıldığı icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesine dilekçe ile yapılır.

İcra emrine itiraz, ilamlı icra takibini kendiliğinden durdurmaz. İlamlı icra takibi ancak icra mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur.

Nafaka ne zaman icraya konur?

İştirak ve Yoksulluk Nafakasının İcrası

Her iki nafakaya da boşanma davası karara çıktığı zaman hükmedilir ve bu nafakalar kesinleşmeden icra takibine konu edilemez.

İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası boşanma davası sona ermesi ile beraber hükmedileceği için ortada bir ilam da söz konusu olacaktır.

Fatura ile haciz yapılır mi?

Fatura alacağının tahsili için faturaya dayalı icra takibi yapılır. Borçlu ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde borca itiraz etmezse alacaklı, borçlunun mallarına haciz konulmasını talep ederek alacağına ulaşabilir.

Faturanın muhataba yani borçluya ulaşıp ulaşmadığının ispat yükü alacaklıya aittir.

Fatura imzasız olur mu?

Faturanın imzasız olması veya faturadaki imzanın iş sahibine veya fatura imzasına yetkili kılınmış kişiye ait olmaması, bu faturanın hiç düzenlenmemiş sayılmasına sebep olmaz ve dolayısıyla fatura düzenlememe (özel usulsüzlük) cezası (VUK md. 353) uygulanamaz.

Fatura alacağı ticari dava mı?

Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesine göre, satılan emtia ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı miktarı göstermek adına emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olan fatura, açılacak alacak davasının konusu alacağın dayandığı hukuki belge olabilmektedir.

Itirazın iptali davası zamanaşımını keser mi?

İtiraz üzerine açılan işbu itirazın iptali davasında da yasal süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuştur.

Bu bakımdan ödeme emrinin borçluya tebliğ edilememesi ya da hacze başlanmaması zamanaşımının kesilmesine engel değildir.

Ilamsız takipte ödeme emri ne ile ifade edilir?

Alacaklı borcun tahsil edilmesi amacıyla ödeme emri gönderebilir. Alacaklıya ilamlı icra takibi söz konusuysa icra emri ve ilamsız icra takibindeyse ödeme emri gider. Borçlunun ilamı almasıyla birlikte takip süreci başlamış olur. Süreç rehin, haciz ya da iflasla sonuçlanır.

Fiili haciz nedir nasıl yapılır?

Alacaklı borçdan dolayı Fiili haciz istemiş yane otoparka gelerek aracının butun bilgilerini kontrol edip haciz yapmışlar.

Buyük ihtimalle aracının satışını isteyeceklerdir.

Herhangi bir anlaşma sağlamazsan alacaklı taraf aracının satışını ister ve ihale usulu ile aracın satışı yapılır.

Haciz neden konulur?

Haciz , borçlu kişinin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle kısıtlama yapılması, el konulması durumudur.

Haciz işlemi alacaklı lehine yapılan bir işlem olsa da alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin hakları gözetilerek uygulanır.

Icra kararına nasıl itiraz edilir?

İcra Dairesindeki Borca 3 Adımda Nasıl İtiraz Edilir?

  1. İcra dairesine gidilir. Dosya çıkartılır.
  2. Önceden hazırlanmış yada icra dairesinde elle kolaylıkla hazırlanabilecek ”Borca itiraz” başlıklı dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi dosyaya takılır.
  3. İcra müdürüne gidilir ve icra dosyası teslim edilerek takibin durdurulması istenir.

Icra mahkemesine şikayet takibi durdurur mu?

Şikayet İcra Mahkemesi’ne yapılır, icra dairelerine yapılan şikayet sonuç doğurmaz veya süreyi durdurmaz.

Yetkili İcra Mahkemesi ise icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesi’dir. … Şikayet takibi kendiliğinden durdurmaz, durdurması için özel olarak bir karar alınması gerekmektedir.

Ilamlı icra takibi nerede açılır?

İlamlı (Mahkeme Kararına Dayanan) İcra Takibi

İlamlı icra takibi, alacaklının elinde bir mahkeme kararının, mahkeme önünde yapılan sulh, kabul ve ilgili noter senetlerinin bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur.

Nafaka Ödemesi icraya verilir mi?

Mahkeme kararı ile nafaka ödeme yükümlülüğüne tabi tutulan taraf, nafaka borcunu yerine getirmediği takdirde ilamlı icra yoluyla takip başlatılabilir.

İcra dairesi aracılığıyla nafaka borcunu 7 gün içinde ödemesi için icra takibi başlatılabilir. Nafaka alacağı birinci sırada yer almaktadır.

Yenileme talebi zamanaşımını keser mi?

Bu nedenle alacaklının haciz talebi içermeyen yenileme talebi icra takip işlemi niteliğinde olmadığından bu talep zamanaşımını kesmez.