İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

0
46
İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

Türkiye’de sınır dışı kararları, yabancıların vatandaşlık statüsüne, yasal haklarına ve hatta insan haklarına yönelik ciddi sonuçlar doğurabilir. Ancak, yabancılar aleyhine verilen sınır dışı kararlarına karşı itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu makalede, Türkiye’de sınır dışı kararlarına karşı yapılan itirazlar hakkında bilgi verilecektir.

Sınır dışı etme kararları, yabancıların Türk mevzuatını ihlal etmesi veya kamu düzeni açısından risk oluşturması durumunda verilmektedir. Sınır dışı etme kararları, yabancıların Türkiye’ye girişini yasaklayabilir veya Türkiye’deki mevcut görevlerine son verebilir.

Sınır Dışı Kararı

Sınır dışı kararının alınması ve uygulanması süreci,  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Kanuna göre, Türkiye’deki yabancılar kendi ülkelerine, transit geçecekleri ülkeye veya bazı durumlarda üçüncü bir ülkeye gönderilebilirler.

Sınır dışı kararı, Genel Göç İdaresi veya doğrudan valilik tarafından alınır. Bu karar, bir idari işlemdir.

Sınır Dışı Kararına İtiraz

Sınır dışı kararlarına karşı itirazlar öncelikle İdari Yargı Organları tarafından incelenir. Sınır dışı kararı alan kişi, kararın bildiriminden itibaren 15 gün içinde İdari Yargı Organına başvurabilir. İdari Yargı Organları, kararın yasallığını ve yönetmeliklere uygunluğunu değerlendirir.

Eğer itiraz İdari Yargı Organı tarafından reddedilirse, üst merci olan Bölge İdare Mahkemelerine bir temyiz başvurusu yapılabilir. Bölge İdare Mahkemeleri, kararın yasallığını ve yönetmeliklere uygunluğunu değerlendirir.

Eğer temyiz başvurusu da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilirse, son inceleme için Danıştay’a başvurulabilir. Danıştay, sınır dışı kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularının son incelemesini yapar.

Sınır dışı kararlarına karşı yapılan itirazlar, kararın nedenlerinin detaylı açıklamalarını gerektirdiği için karmaşık bir süreçtir.

Türkiye’de Sınır Dışı Edilme Kararına İtiraz

Sınır dışı edilme kararı alan kişiler, yasal temsilcileri veya avukatları tarafından bilgilendirilir. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı vardır. Sınır dışı kararı idari bir işlem olduğundan, itiraz idari mahkemeye yapılır.

Karar tebliğ edildikten sonra, itiraz süresi dolana kadar sınır dışı edilemez. Bu süre içinde itiraz edilirse sonucu beklenir. Kararın idari mahkemesine itiraz edilmesi durumunda, kararı alan makama bildirilmesi gerekir. Bu durumda, sınır dışı kararı, idari mahkeme itirazı karara bağlanana kadar uygulanamaz.

İdari mahkeme, itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Verilen karar kesindir ve temyize götürülemez. İdari mahkemenin kararı ya sınır dışı kararının iptal edilmesine ya da uygulanmasına karar verebilir.

İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar
İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

İdari Gözaltı

Türkiye’deki yabancılar hakkında alınan sınır dışı kararlarının uygulanana kadar bazılarının idari gözetim altında tutulacakları yasada belirtilmektedir. Bu kişiler, idari gözlem altında tutuldukları süre boyunca sınır dışı merkezlerinde tutulurlar.

İdari gözaltına alınacak kişiler şunlardır:

Sahte veya sahte belge kullananlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Kaçma ve kaybolma riski taşıyanlar,
Geçerli bir mazereti olmaksızın verilen süre içinde Türkiye’den ayrılmayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

İdari gözaltı süresi altı aydır. Bu süre sadece bir kez altı ay daha uzatılabilir. İdari gözlem kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı beş gün içinde karara bağlar. Sulh hakiminin kararı kesindir. Ancak şartların değişmesi veya idari gözetim sebebinin ortadan kalkması halinde yeniden sulh ceza hakimliğine başvurulabilir.

Sınır dışı etme ve idari gözaltı kararlarına karşı hukuki itiraz işlemleri ve takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kimler sınır dışı edilebilir?

Suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırılan yabancılar, cezasının infazından veya şartlı salıverilmeden ve her halükarda cezasının infazı tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı kararı verilenler.
İkamet tezkeresi iptal edilenler.
İkamet izni süresinin bitiminden sonra kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın on günden fazla ikamet izni süresini ihlal edenler.
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler.
Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal edenler.

Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi, üyesi veya destekçisi olanlar.
Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izni işlemlerinde yanlış bilgi ve sahte belge kullananlar.
Türkiye’de bulundukları süre boyunca geçimini gayri meşru yollardan kazananlar.
Kamu düzenine veya kamu güvenliğine veya sağlığına tehdit oluşturanlar.

Vize veya vize muafiyet süresini on günden fazla aşan veya vizesi iptal edilenler.
Türkiye’ye giriş yasağına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler.
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası koruma kapsamı dışında bırakılanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez bulunanlar, uluslararası koruma başvurusu geri çekilenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona eren veya uluslararası koruma statüsü sona erenler iptal edilen, kesinleşen kararla Türkiye’de kalma hakkı yoktur.

Kimler sınır dışı edilemez?

Sınır dışı edildikleri takdirde ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalara maruz kalacakları ciddi belirtileri olanlar.
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat riski taşıyanlar.
Yaşamlarını tehdit eden hastalıklarının tedavisi devam ederken, sınır dışı edilecekleri ülkede tedavi imkanı olmayanlar.
İnsan ticareti mağdurları, mağdur destek sürecinden faydalananlar.
Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, tedavileri tamamlanana kadar.

İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

The Appeal Against Deportation In Turkey 2023

 

Bir Cevap Yazın