Ana SayfaEN SON EKLENENLERİhtiyati haciz kararı İstanbul BAM

İhtiyati haciz kararı İstanbul BAM

İhtiyati haciz kararı İstanbul BAM

İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için bir kimsenin aleyhine delil olmak üzere vücuda getirdiği bir belgenin varlığı şart değildir.

İhtiyati haciz kararı verilirken dikkat edilmesi gereken husus alacağın yazılı delille ispatı değil alacağın varlığı konusunda hakime kanaat verecek delillerin sunulmasıdır.

Hakim, taraflar arasındaki ilişkiye, alacağı doğuran sebebin şekline ve niteliğine göre ibraz edilen delilleri değerlendirerek alacağın varlığı hakkında bir kanaate vardığı takdirde ihtiyati haciz talebini kabul edecektir.

İhtiyati hacizde teminat İİK 259. maddede düzenlenmiştir.

Maddede ihtiyati haciz isteyen alacaklının hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun veya üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve HMK 96’ncı maddesinde yazılı teminatı vermeye mecbur olduğu ancak,

alacağın bir ilama müstenit ise teminatın aranmayacağı, ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenit ise mahkemenin teminata lüzum olup olmadığını takdir edeceğine yer verilmiştir.

İhtiyati haciz kararı İstanbul BAM

Davacı tarafın yasada ifade edildiği üzere kanaat getiren delilleri ibraz ettiği kabul edilerek İİK 257 vd. maddeleri gereğince teminat mukabili ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken talebin reddi yerinde görülmemiştir.

İstanbul BAM 17. HD. E. 2020/2145 K. 2021/275 T. 25.2.2021

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »