Ana SayfaEN SON EKLENENLERİİK 'nın 169 maddesi

İİK ‘nın 169 maddesi

İİK ‘nın 169 maddesi

İİK’nın “borca itiraz” başlıklı 169. maddesinde de “Borçlu, 168 inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir.

Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz” hükmü yer almaktadır.

İİK 100 maddeye yarar bilgiler nelerdir?

100 Maddeye yarar bilgi isteminin cevabında önemli olan bu yazıların üzerindeki alacaklı bilgileridir. Haczi düşen veya infaz olan dosyalar için kıymet takdir raporunun tebliği yada başkaca işlem zorunluluğu yoktur. Bunun dışındaki hususlarda mutlaka tebliğ edilmesi gerekir.

İik 28 maddesi nedir ?

28. Madde 28 – (Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.) Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir.

İik 89/2 nedir ?

İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödenmeyen üçüncü kişiye ,on beş gün içinde icra dairesine ödemesi veya bu süre içinde menfi tespit davası açması ,aksi takdirde borcu ödemeye zorlanacağı üçüncü haciz ihbarnamesi ile bildirilir.

İİK ‘nın 169 maddesi

İik 99 maddesi nedir?

İcra İflas Kanunu (İİK) 99. Madde Metni

İİK Madde 99 – (Değişik: 2/7/2012-6352/20 md.) Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedi eminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz.

İİK 340 maddesi nedir?

2004 sayılı İcra İflas Yasası`nın 5358 Sayılı Yasa ile değişik 340. maddesi; “111 `inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

İik 97 nedir?

İcra İflas Kanunu’nun 97. maddesi (İİK 97), ‘üçüncü şahsın istihkak iddiası’ başlığını taşımaktadır. İcra iflas Kanunu 97 madde metni şöyledir: İİK Madde 97 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/54 md.) İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir.

İİK 150 e maddesi gereğince takibin düşmesi nedir ?

İİK’nun 150/e maddesinin açık hükmüne göre; “Alacaklı, taşınır rehninin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada öngörülen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer”

İİK Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

İİK ‘nın 169. maddesi

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »