Ana SayfaEN SON EKLENENLERİntifa Hakkı Nedir

İntifa Hakkı Nedir

İntifa Hakkı Nedir

İntifa Hakkı Sık Sorulan Sorular

İntifa hakları İİK mad. 83’te belirtildiği gibi kısmen haczi caiz olan şeylerdendir. İcra dairesi, borçluya ait bir intifa hakkını haczedince, adresleri bilinen ilgili üçüncü kişilere haczi bildirir. Burada kendisine haciz bildirilecek olan üçüncü kişi çıplak mülkiyetin sahibidir.

İntifa Hakkı, bir maldan ömür boyunca sınırsız şekilde yararlanma imkânı veren bir haktır. Bu kapsamda örneğin bir gayrimenkul üzerinde intifa hakkı sahibi olan kişi o gayrimenkulü dilediğince kullanabilecek hatta başkalarına dahi kullandırtabilecektir.

İntifa hakkının haczinde Medeni Kanun hükümleri saklıdır. Bu itibarla münhasıran şahsa bağlı olan kanuni intifa hakları başkasına devredilemeyeceğinden, bunların haczi mümkün değildir, mesela velinin velayeti altında bulunan çocuğun malları üzerindeki intifa hakkı şahsa bağlıdır, başkasına devredilemez, satılamaz, rehnedilemez ve başkası tarafından intifa hakkı sahibinin borcundan dolayı haczedilemez (M.K. Md. 280)

Buna karşılık, şahsa bağlı olmayan intifa hakları başkasına devredilebileceği için intifa hakkı sahibinin borçlarına karşılık haczedilebilir(M.K. Md.730) Bu maddede intifa hakkının feragatinden söz edilmekte ise de, gerçekte ferağ edilecek olan intifa hakkının kendisi değil, bu hakkın kullanılmasıdır.

İntifa hakkının haczinde, icra memuru, borçluya intifa hakkına karşılık yapılan ödemenin durdurulması için, haczi kuru mülkiyet sahibine bildirir. Bir muhafaza tedbiri niteliğinde olan bu bildirme ile alacaklı alacağını borçlunun intifa hakkına karşılık teşkil eden hâsılat, gelir, kira gibi menfaatlerinden tahsil ederek intifa hakkı neticede yine borçluya bırakılır.

İntifa hakkı nedir icra ile satılır mı?

İntifa hakkı, sahibine hakkın konusu şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak, bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir.  İntifa hakkının icra yoluyla satışı mümkün değildir. İntifa hakkı sahibinin en çok ömrüyle sınırlı olan bir haktır.

İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir mi?

Bir gayrimenkulün intifa hakkı birilerinde, kuru mülkiyeti bir başkasında olabilir. Bu durumda intifa hakkı sahibi bu yerden tasarruf eder, kullanır, kiraya verir vs. ancak mülkiyetinin devrini yapamaz.

İntifa hakkı nasıl sona erer?

İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini ile sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.”

Mirasta intifa hakkı ne demek?

İntifa hakkı; medeni kanuna göre, belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, mülkiyeti bir başkasına ait bir eşya üzerinde tam olarak yararlanma(mülkiyet harici kullanma ve yararlanma hakları) yetkisini veren ayni hak olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu hak başkasına devredilememekte, miras yoluyla intikal etmemektedir.

İrtifak ve intifa hakkı ne demek?

İrtifak hakkı kanunda belirtilen ve kişilere söz konusu taşınmazı kullanma zorunluluğu getiren bir haktır. İntifa hakkı ise taşınmaz sahibinin rızasına bağlı olarak tam kullanma imkanı veren bir haktır

İntifa hakkı satışa engel mi?

Bununla birlikte intifa hakkı satışa engel değildir. İntifa hakkına konu evin sahibi, evin kuru mülkiyetine sahiptir ve bunu devredebilir. İntifa hakkının kurulması ile mülkiyet hakkına konu olan mal üzerinde çıplak mülkiyet sahibinin yararlanma ve kullanma yetkisini kaldırır.

Verilen intifa hakkı geri alınır mı?

İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkmasıyla sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.

İntifa hakkı sahibi ölürse ne olur?

İntifa hakkı kişiye bağlı bir hak olduğu için devredilemez, hak sahibi öldüğünde mirasçılarına intikal etmez. İntifa hakkının sona ermesi, İntifa hakkı sahibi, bu hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine vazgeçmesi ile. Bu durumda intifa hakkı tapu sicilinden sadece terkin harcı alınarak silinir.

İntifa Hakkı Nedir

İntifa hakkı ne demek hukuk?

İntifa hakkı, bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir.

İntifa hakkı tapuya şerh edilir mi?

Taşınmazlar üzerinde intifa hakkı, resmi senedin düzenlenip, tapuya tescili ile tesis edilmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin intikaline ilişkin kanuni hükümler, taşınmazlar üzerinde tesis edilen intifa haklarında da uygulanmaktadır

İntifa hakkı kaç yıl?

Madde 797- İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.

İntifa Hakkı Nedir

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »