İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

Kelime anlamı ; başkasının malından belli kurallar içinde yararlanma hakkı.

Tapuda intifa ne demektir?

Herhangi bir mal ya da eşya üzerinde mal sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilerden bir başkasına kullanma hakkı vermektir. Bir eşya üzerinde malikin sahip olduğu kullanma hakkına intifa hakkı denir.

Tapuda intifa hakkı olan ev satılabilir mi?

sahibi gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki tasarruflar yapamıyor. Buna göre intifa hakkı sahibi tarafından gayrimenkul satılamıyor ve ipotek ettirilemiyor. İntifa olan evin satışını kuru mülkiyet sahibi yapabiliyor.

İntifa hakkı bozulabilir mi?

Kişiye bağlı bir hak olduğu için devredilemez, hak sahibi öldüğünde mirasçılarına intikal etmez. Sona ermesi, Sürenin dolması ile İntifa  belirli bir süre için kurulmuş ise bu sürenin dolması ile taşınmaz sahibi veya hak sahibinin talebi ile bu tapu sicilinden terkin edilecektir.

İntifa işlem bağlantılı ne demek?

Eşyalar ya da mallar üzerinde hakları olan kişilerin bu haklarının başkaları tarafından da kullanılabilir halde olması intifa hakkı olarak nitelendiriliyor. Sözleşme üzerinde eğer ki mal sahibinin şahsi kullanımı söz konusu olmuyorsa, bu mal başka birine devir edilebiliyor.

İntifa ne zaman sona erer?

Konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini ile sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.”

İntifa sahibi satış yapabilir mi?

Mal sahibinin mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devretmesi halinde intifa hakkı sahibi de gayrimenkulden yararlanma yetkisine sahip oluyor. Sahibine bazı hak ve sorumluluklar yüklüyor.  Bu nedenle satış ve kiralama gibi herhangi bir işlem intifa hakkı sahibi tarafından yapılamıyor.

İntifa  miras yoluyla geçer mi?

Medeni kanuna göre, belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, mülkiyeti bir başkasına ait bir eşya üzerinde tam olarak yararlanma(mülkiyet harici kullanma ve yararlanma hakları) yetkisini veren ayni hak olarak tanımlanabilir.  Dolayısıyla bu hak başkasına devredilememekte, miras yoluyla intikal etmemektedir.

İntifa veren ölürse ne olur?

Sahibi vefat eder ise intifa hakkı son bulur ve sicilden terkin edilir. Çıplak mülkiyet sahibinin ölümü  sona erdirmez, dolayısı ile bu hakkın tapudan terkini talep edilemiyor.  Bu süreçte intifa hakkı sona erene kadar taşınmazı isterse kiraya verebilir, ancak satamaz.

İntifa nasıl geri alınır?

sözleşme ile kurulan, mahkeme kararı ile kurulan ve kanuni intifa hakkı olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Taşınmazlar üzerinde intifa resmi senedin düzenlenip, tapuya tescili ile tesis edilmektedir.

İntifa sahibi ipotek verebilir mi?

Sahibi taşınmaz mal hakkında tam yetkiye sahip olmuyor. İntifa sahibi kuru mülkiyetin mal sahibinde kalması nedeni ile taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarruf işleminde bulunamıyor. Yapamayacağı tasarruf işlemlerinin başında ise satış ve ipotek geliyor.

İntifa üzerinde tutarak satış nedir?

Taşınmaz mal sahibi bu işlemde İntifa  (yararlanma, kullanma ) kendi üzerinde tutup sadece çıplak mülkiyeti devreder. Bu işlemden sonra çıplak mülkiyet sahibi adına tapu senedi tam mülkiyet olarak çıkar ve taşınmaz malın tamamını almış olur.

Intifa özel hak mıdır?

Eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipi olarak ifade ediliyor. Şahısla özel bir hak olan intifa  bu sebepten dolayı devredilemiyor, mirasla geçemiyor.

İntifa nispi hak mıdır?

Eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Aynı zamanda intifa bir egemenlik  olmasından ötürü mutlak haklar sınıfında yer almaktadır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »