Ana SayfaEN SON EKLENENLERİşçinin Rekabet Etmeme Borcu Nedir ?

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu Nedir ?

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu Nedir ?

Rekabet yasağı anlaşması en çok ne kadar süre için yapılabilir?

Yasanın 445. Maddesine göre; “Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.”

İşçinin rekabet etmeme borcu nedir?

İş akdinin devamı süresince işçinin işverenle rekabet etmemesi sadakat borcu içinde yer alan bir yükümlülüktür. İşçinin iş sözleşmesi devam ederken rekabet etmeme borcu doğrudan doğruya iş sözleşmesinden kaynaklanmakta ve sadakat borcu bağlamında ortaya çıkmaktadır

Rekabet yasağı sözleşmesinde borcun konusu ne tür Edimdir?

Kural olarak işçi sadakat yükümlülüğünün bir görünümü olarak hizmet ilişkisi devam ettiği süre boyunca işverenle rekabet etmeme (TBK m.396/3) ve sır saklama (TBK m. 396/4) borcu altındadır. ..

Rekabet Yasağı Sözleşmesi kaç yıl?

Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini sınırsız ve hakkaniyete aykırı şekilde tehlikeye düşürmemeli, bu nedenle süre yer ve konu bakımından sınırlandırılmış olmalıdır. Rekabet yasağının süresi iki yılı aşamaz. Çalışanın iki yıl boyunca dahi önceki işini yapamaması ciddi sıkıntı yaratabilecek bir durumdur.

İşçinin sadakat borcu nedir?

Sadakat borcu, işveren açısından işçiyi koruma ve gözetme, işçi açısından ise işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruma, işverene ekonomik, ticari veya mesleki bakımdan zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma borcu biçiminde kendini gösterir.

Rekabet etme borcu nedir?

İşçinin rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesine ayrı bir hüküm konmasa da sözleşmenin devam ettiği süre boyunca yürürlüktedir. Bu borç, genel olarak işçinin sadakat borcu içerisinde yer alan bir yükümlülüktür. Bu husus, Türk Borçlar Kanunu(TBK) m. 396/3’te açıkça düzenlenmiştir.

Hesap verme borcu nedir?

Teslim ve hesap verme borcu

“İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür.

İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür” (m.397)

İş sözleşmesi hangi durumlarda geçersiz olur?

İş sözleşmesi, başta geçersiz fesih yapıldığında değil, işçinin işe başlatılmaması tarihinde sona erer. Yani, işe başlatmama, yeni bir fesih olarak değerlendirilecektir. İşçiye, bildirim sürelerine ilişkin ücret peşin ödenmişse ve kıdem tazminatı verilmişse, bunlar işe başlatılmayan işçide kalacaktır.

İkale sözleşmesine cezai şart konulabilir mi?

İkale sözleşmesine cezai şart konulabilir. Bunun sonuçları işçi bağlıdır. İşçi ikale anlaşması yaptıktan sonra; işe iade davası açmışsa, bu konuda Yargıtay 9. HD. 2009/21649 E. 2009/6967 K. sayılı kararında, “… işe iade davası açmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmez….” demektedir.

Sadakat borcu hangi kanun?

İşçinin işverene karşı olan sadakat borcu Borçlar Kanunu md.396’da düzenlenmiştir. İşçinin sadakat borcunun kapsamına giren eylemler şunlardır; İşçi, işverenin haklı menfaatlerinin korunmasında sadakatle davranmak yükümlülüğündedir

İş sözleşmesi yapma özgürlüğü nedir?

Sözleşme yapma özgürlüğü, kişilerin sözleşme yapıp yapmama, diledikleri kişi ile sözleşme yapma, sözleşmenin içeriğini ve şeklini diledikleri gibi belirleyebilme ve sözleşmeyi sona erdirebilme özgürlüğünü ifade eder.

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu Nedir ?

Iş sözleşmesi yoksa ne olur?

İş sözleşmesi düzenlenmez, diğer belge de iki ay içinde verilmezse, bu durumun tespiti halinde işveren hakkında idari para cezası uygulanır. İşçinin iş sözleşmesi düzenlenerek çalışması esas olup buna rağmen bu sözleşme ya da bahsedilen belge yoksa işveren-işçi ilişkisi genel hükümlere tabidir.

Iş sözleşmesi yapma yasağı nedir?

Küçük işçiler ile iş sözleşmesi yapma yasakları: Bu yasak küçük işçileri hem fiziksel hem de ahlaki olarak koruma gerekliliğinden doğmuştur.  15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış işçiye genç işçi denir. 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış işçiye ise çocuk işçi denir.

Iş sözleşmesinin özellikleri nelerdir?

İş sözleşmesinin özellikleri

genel ve özel çalışma koşulları

günlük ya da haftalık çalışma süresi.

ücret, varsa ücret ekleri.

ücret ödeme zamanı

süresi belirli ise sözleşme süresi.

fesih durumunda tarafların uymak zorunda olduğu hükümler.

İşçi ile işveren arasında yapılan ve imzalanan yazılı iş sözleşmesinin bir nüshasının / örneğinin mutlaka işçiye verilmesi gerekir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 1 inci maddesinde; “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.

15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış çalışana ne denir?

14 yaşını tamamlamış ancak henüz 15 yaşını doldurmamış ve aynı zamanda ilköğretimini tamamlamış işçilere çocuk işçi denmektedir. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış işçiler ise genç işçi olarak anılır.

İş sözleşmesi imzalarken nelere dikkat edilmeli?

İş Sözleşmesi düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler; İşçi- İşveren Bilgileri, Sözleşme Geçerlilik Süresi, Deneme Süresi, Maaş Bilgisi, Fazla Çalışma Durumu, Sözleşmenin Fesih Ve Tazminat Hükümleri gibi hükümler açık ve kesin olmalıdır.

İş sözleşmesi her yıl yenilenir mi?

Süre bitiminde taraflardan herhangi birinin yenilemek istediğinin beyanı ile sözleşmenin yenilenmesi söz konusu olabilir. Belirli süreli sözleşmeler en fazla 1 kez yenilenebilir. Sözleşme ilk kez yapılırken onu geçerli kılan şartlar ne ise yenilenirken de aynı şartların varlığına dikkat edilmelidir.

İş kanuna göre süresi en az ne kadar olan iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılması zorunludur?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu Nedir ?

İş kanunu kimleri kapsar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı; kanunun 1 inci maddesinde “Bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır” ifadesiyle belirtilmiştir.

İş sözleşmesi süresi ne kadardır?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Iş sözleşmesi ne zaman geçersiz olur?

İş sözleşmesi, başta geçersiz fesih yapıldığında değil, işçinin işe başlatılmaması tarihinde sona erer. Yani, işe başlatmama, yeni bir fesih olarak değerlendirilecektir. İşçiye, bildirim sürelerine ilişkin ücret peşin ödenmişse ve kıdem tazminatı verilmişse, bunlar işe başlatılmayan işçide kalacaktır.

Iş sözleşmesi bitince tazminat alınır mı?

Belirli süreli iş sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimi ile sona ermesi hali, kanunda sayılan sebepler arasında yer almıyor. Buna göre, belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme süresinin sona ermesine bağlı olarak kendiliğinden sona erdiğinde, kıdem tazminatına hak kazanılamıyor.

Iş sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

İş sözleşmesi düzenlenmez, diğer belge de iki ay içinde verilmezse, bu durumun tespiti halinde işveren hakkında idari para cezası uygulanır. İşçinin iş sözleşmesi düzenlenerek çalışması esas olup buna rağmen bu sözleşme ya da bahsedilen belge yoksa işveren-işçi ilişkisi genel hükümlere tabidir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi her yıl yenilenir mi?

Mevzuatta iş sözleşmesinin yenilenmesi halleri sayılmamıştır. Ancak bu tabi ki, sözleşmenin yenilenemeyeceği anlamına gelmez.

Uygulamada iş sözleşmelerinin güncelliğini yitirdiği için, hukuka aykırı hükümler içerdiği için ya da işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapmak için yenilendiğini görüyoruz.

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »