Kamulaştırma İptal Davası Nerede Açılır

deportkaldirma
3 Min Read

Kamulaştırma İptal Davası Nerede Açılır

Bedel tespiti ve tescili davasına ilişkin mahkemece taşınmaz malikine yapılacak tebligattan tarihinden itibaren 30 gün içinde, malik, kamulaştırma kararının iptali talebiyle idari yargıda dava açabilir.

Kamulaştırma iptal davası nerede açılır?

Kamulaştırma işlemine karşı açılan iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulunca alınmış ise, iptal davası Danıştay’da açılacaktır (DK, m.24/l-a). Diğer idarelerin aldığı kamulaştırma kararlarına karşı ise, taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi yetkilidir.

Kamulaştırma işleminin iptali davası nedir?

İdare mahkemesine açılan kamulaştırma kararının iptali davası, özellikle idarenin kamu gücünü elinde bulundurarak haksız ve hukuka aykırı kamulaştırma eylemlerini icra etmesi durumunda başvurulan bir hukuki yöntemdir.

Kamulaştırma davası ne kadar sürer?

Kamulaştırma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görüldüğünden ve mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alınarak bir zaman dilimi tahmininde bulunulduğun ortalama 10 – 12 ay gibi bir süreç sonunda sonuçlanmaktadır.

Kamulaştırma bedel tespiti nasıl yapılır?

İdarenin kendi kıymet takdir komisyonun belirlediği bedel üzerinde taşınamaz maliki satın alma usulünde ikna edilemezse, idare kamulaştırmak istediği taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak, taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası açacaktır.
Bedel tespiti ve tescil davalarında görevli mahkeme; miktara bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi, kamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir.

Kamulaştırma bedeli tespiti nasıl yapılır?

Kamulaştırma projesi kapsamında bilirkişi kurulu oluşturuluyor ve bu kurul kamulaştırılacak malı inceleyerek bedeli belirleyecek ölçütleri belirliyor. Belirlenen ölçütlere göre kamulaştırma bedeli tespit ediliyor.

Kamulaştırmada zamanaşımı var mı?

Kamulaştırma süreçleri ikna yöntemiyle ya da kamulaştırma davaları ile kesinleştirildiği tarihten itibaren, malik ya da mirasçılarının kamulaştırma davası zamanaşımı süresi 20 yıldır. Kamulaştırma davası zamanaşımı süresi olan 20 yıl geçtikten sonra kamulaştırma işlemi için tüm dava hakları düşer.

Kamulaştırma bedeli ödenmezse ne olur?

İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz. Belediyenin kamulaştırma bedelini ödemediği durumlarda ise icra yoluna yada asliye hukuk mahkemesi kanalıyla dava açma hakkı doğmaktadır. Kamulaştırma bedeli talebi için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır.

Kamulaştırma aşamaları nelerdir?

Kamulaştırma kararları ve dava süreçleri

Kamulaştırmanın Aşamaları:

Birinci Aşama: Kamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması gerekir,
İkinci Aşama: Kamu yararı kararı ve onayı alınır,
Üçüncü Aşama: İdare kamulaştırılacak olan taşınmazı belirler,
Dördüncü Aşama: İdarece kamulaştırma kararı alınır.

Kamulaştırma bedel tespitini kim yapar?

Kamulaştırmanın İptali Davası Açılmaması Halinde Dava Süreci

Duruşmada, tarafların kamulaştırılan taşınmazın bedeli konusunda anlaşamamaları halinde, bedel hâkim tarafından tespit edilecektir. Hâkim, bedel tespiti için, en geç on gün içinde keşif günü tayin eder ve bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif yapar.

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir?

Kamulaştırma bedeli ne şekilde hesaplanacağı kanunla belirlenir. Kanun, kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, taşınmaz mallarının birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını dikkate alır.

Kamulaştırma İptal Davası Nerede Açılır

 

Share this Article
Leave a comment
Translate »