Ana SayfaKamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma belli bir taşınmazın kamu yararı amacıyla devlet veya devlet dışı kamu tüzel kişilerince satın alınmasıdır.

Dolayısıyla amaç kamu yararı olsa da kamulaştırma ile mülkiyet hakkının sınırlanması söz konusudur.

Anayasal bir temel hak ve hürriyet olan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de ifade bulan mülkiyet hakkına yapılan bu müdahalenin hukuken geçerliliği, kamulaştırmanın yasal

mevzuata uygun olarak kişilere tanınan güvencelerin korunması yoluyla gerçekleştirilmesi koşuluna bağlıdır.

Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma, Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek alınması ve kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılması işlemidir.

Türkiye’de kamulaştırma nasıl yapılır?

Ülkemizde kamulaştırma uygulamaları, dayanağını Anayasa’nın 46. maddesinde bulan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılıyor.

Kamulaştırma Kanunu, 2001 yılında köklü değişikliklere uğramıştır.

Kanunda en önemli değişiklik, taşınmazı kamulaştırılan kişinin (malikin) kamulaştırma bedelinin artırılması için dava açmasının artık mümkün olmaması olarak belirtiliyor.

Bunun yerine, kamulaştırmayı yapan idare “kamulaştırma  bedelinin tespiti ve tescil davası” denen davayı malike karşı açıyor ve kamulaştırma bedeli bu dava kapsamında belirleniyor.

Kamulaştırma davası hangi mahkemede açılır?

Bedel tespiti ve tescil davalarında görevli mahkeme; miktara bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesikamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kamulaştırma ücretleri ne zaman ödenir?

Kamulaştırma bedeli, mahkemece belirlendikten sonra nakit ve peşin olarak ödeniyor.

Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesi gereğince; “1 peşin + 5 taksit” şeklinde de ödeme yapılabiliyor.

Taşınmazın tapuda idareye devredilmesi halinde kamulaştırma bedeli de eski malike ödeniyor.

Kamulaştırma bedeli kaç taksitte ödenir?

Kamulaştırma

Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.

Kamulaştırma nasıl bir idari işlem türüdür?

Kamulaştırma idarenin tek yanlı idari işlemlerindendir.

İdarenin ihtiyaç duyduğu bir taşınmazı temin etmeye yönelik iradesini tek taraflı olarak açıklamasıyla oluşan bir işlemdir.

Fakat beklenen sonucun ortaya çıkabilmesinin yani mülkiyetin idareye geçmesinin adli yargı kararına bağlandığı bir işlemdir.

Kamulaştırma bedeli nereden öğrenilir?

Kamulaştırma Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz. -Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile Kamulaştırma Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.

Kamulaştırma bedeline itiraz nereye yapılır?

İstimlak Bedeline İtiraz

Kamulaştırma bedeline itiraz, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak yapılır.

Kamulaştırma işlemi ne zaman tamamlanır?

Başvurucu 2942 Sayılı Kanun’un 10. maddesine göre 105 günde tamamlanması gereken kamulaştırma bedelinin tespiti davasının 613 günde tamamlandığını bu nedenle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini iler sürmüştür

Kamulaştırma bedel tespiti nasıl yapılır?

İdarenin kendi kıymet takdir komisyonun belirlediği bedel üzerinde taşınamaz maliki satın alma usulünde ikna edilemezse, idare kamulaştırmak istediği taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak, taşınmazın bedelinin tespiti ve idare adına tescili davası açacaktır.

Mahkeme depo kararı ne demek?

Depo kararı ile mahkeme borçluya, yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa etmesini veya o miktar parayı mahkeme veznesine depo etmesini emreder.

Depo kararı ile borçluya borcunu ödeyerek iflastan kurtulabilmesi için son bir imkan verilmektedir.

Acele kamulaştırma kararı kim alır?

Mahkemenin, acele kamulaştırmada kamu yararını tespit etmesi, idarenin de bu bedeli, bankada, taşınmazın maliki adına depo etmesi durumunda, mahkemece davanın kabulüne karar verilir.

Kamulaştırma işleminde Malikin geri alma hakkı hakkın doğmasından itibaren kaç yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşer?

Doğmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır.

Kamulaştırmayı kimler yapabilir?

Kamulaştırmanın, kamu gücüne sahip bir kamu kurumu (bakanlık, belediye vb.) tarafından yapılması gerekiyor.

Kamu hizmeti görmek amacıyla, ilgili bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurum…

Kamulaştırma Nedir?
Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma aşamaları nelerdir?

Kamulaştırma kararları ve dava süreçleri

  • Kamulaştırmanın Aşamaları:
  • Birinci AşamaKamulaştırma bedeli için ödenek ayrılması gerekir,
  • İkinci Aşama: Kamu yararı kararı ve onayı alınır,
  • Üçüncü Aşama: İdare kamulaştırılacak olan taşınmazı belirler,
  • Dördüncü Aşama: İdarece kamulaştırma kararı alınır,
  • Beşinci Aşama: İdarenin satın alma süreci

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: