Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar düzenledikleri ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini yargı altına almak istemektedirler. Bu sözleşme neticesinde taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde öteki tarafın ifayı talep hakkı doğacaktır. gelecektir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları – … Read more

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz Asal Hukuk Danışmanlık müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine … Read more

Tasarrufun İptali Davasının Konusu Nedir

Tasarrufun İptali Davasının Konusu Nedir Tasarrufun iptali davası 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddelerde düzenlenen bir dava türüdür. Tasarrufun iptali davasını, bir alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu icra takibi neticesinde alacağını tahsil edememesi durumunda borçlunun geriye dönük ve mal kaçırma amacı ile yapmış olduğu menkul ve gayrimenkul satışlarını iptal ettirerek alacaklının … Read more

Tespit Davası 2021

Tespit Davası 2021 Tespit davası, mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının ya da bir belgenin sahte olup olmadığının tespit edilmesi talebini içeren bir dava türüdür. Maddi olayın tespiti mahkemeden istenemez. Örneğin, kiracının evden çıkıp-çıkmadığının mahkeme yolu ile tespiti istenemez. Kişiler arasında bir hukuki ilişkinin varlığı ya da yokluğu anlamında uyuşmazlık varsa, bu … Read more

Gayrimenkul Hukuku Avukatı İstanbul

Gayrimenkul Hukuku Avukatı İstanbul Gayrimenkul hukuku, taşınmaz olarak adlandırılan gayrimenkullerin yasal haklar çerçevesinde ele alındığı hukuk alanıdır. Taşınmaz hukuku olarak da isimlendirilen gayrimenkul hukuku, oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Taşınmazlar ile ilgili kamulaştırmaya yönelik durumlar, kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi konular taşınmaz hukukunun alanını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku davalarında hem davalının hem de … Read more

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı

Kentsel Dönüşüm Süreci – Kentsel dönüşüm Avukatı Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku avukatları, kentsel dönüşüm hukuku konularında danışmanlık yapmaktadır. Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” olarak da bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kentsel dönüşüm kanunu ülkemizin diğer illerinde de özellikle deprem tehlikesinin … Read more

Translate »