Kıdem Tazminatı Son Ücret Üzerinden mi Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Son Ücret Üzerinden mi Hesaplanır? Karar İçeriği 22.Hukuk Dairesi 2015/7098 E. , 2016/12061 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından … Read more

Domuz Gribi İş Kazası Yargıtay Kararı

Domuz Gribi İş Kazası Yargıtay Kararı  21. Hukuk Dairesi 2018/5018 E. , 2019/2931 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, murisi …’un, 26/12/2009 tarihinde iş kazası sonucu öldüğünün tespitine, aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı ile davalı Kurum vekili tarafından temyiz … Read more

Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Suçu

Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Suçu Ödeme Taahhüdünün Geçerli Olabilmesi İçin Borçlunun El Yazısının Ve Eşinin Rızasının Alınması Şarttır. 12. Hukuk Dairesi 2019/14099 E. , 2020/419 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin… İcra Ceza Mahkemesinin … Read more

Özbek Vatandaşları İçin İngiltere Vizesi Evrakları

Özbek Vatandaşları İçin İngiltere Vizesi Evrakları Özbekistan İngiltere’ye göre refah seviyesi düşük bir ülkedir. İngiltere’ye seyahat etmek isteyen kişilerin bulundukları yerdeki İngiltere konsolosluğuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İngiltere’ye seyahat gerçekleştirecek kişilerin öncelikli olarak İngiltere Konsolosluğu’nun yetkilendirdiği başvuru merkezinden online olarak vize başvurusunda bulunulması gerekir. Özbek pasaport sahiplerine uk visa için seyahat türlerine göre hazırlanmış başvuru formlarından … Read more

Bono Düzenleme Yetkisi Vekaletnamede Açıkça Belirtilmeli

Bono Düzenleme Yetkisi Vekaletnamede Açıkça Belirtilmeli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 04/05/2016  2015/2941 Esas 2016/573 Karar Bonoyu düzenleyen vekilin vekaletnamesinde poliçe yer almasına rağmen açıkça bono düzenleme konusunda yetki verilmediğinden somut olayda vekilin bono düzenleme yetkisinin bulunmadığının kabulü gerekir. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği … Read more

Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma Ve Dava Açma Süresi

Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma Ve Dava Açma Süresi  11. Hukuk Dairesi 2018/833 E. , 2018/1722 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki davanın … …. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki … Read more

Yıllık İzinin Ücrete Dönüşmesi Yargıtay Kararı

Yıllık İzinin Ücrete Dönüşmesi Yargıtay Kararı  22. Hukuk Dairesi 2018/14166 E. , 2018/27800 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği … Read more

SGK Ödeme Emri İptali İstemi

SGK Ödeme Emri İptali İstemi Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden: Esas: 2018/4219 Karar: 2018/8985 Mahkemesi: Manisa 3.İş Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLÂMI Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine dair karar verilmiştir. Temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen karara karşı 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi … Read more

Düğünde Takılan Takılar Kadına Aittir

Düğünde Takılan Takılar Kadına Aittir 3. Hukuk Dairesi 2016/17067 E. , 2017/10312 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki eşya alacağı davası sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemiz 23/12/2015 gün 2015/1458 Esas, 2015/20890 Karar sayılı kararı ile bozulması üzerine, verilen direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: … Read more

Kanalizasyon Hizmeti Yoksa Atık Su Bedeli Alınamaz

Kanalizasyon Hizmeti Yoksa Atık Su Bedeli Alınamaz 3. Hukuk Dairesi 2018/3744 E. , 2018/7147 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonucunda, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin bozma ilamına direnilmesine dair verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; 6763 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nun … Read more

Translate »