Kentsel Dönüşüm Ücreti Ne Kadar

deportkaldirma
7 Min Read

Kentsel Dönüşüm Ücreti Ne Kadar

Kentsel dönüşümde rezerv yapı alanı kararlarının iptali davalarının açılıp takip edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi, · Kentsel Dönüşüme ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Kentsel dönüşüm kapsamında sözleşmelerin imzalanmasından sonra yarım kalan ya da hiç başlanmamış olan inşaatların akıbetinin ne olacağı konusunda 2019 yılının Temmuz ayına değin yasada hiçbir düzenleme bulunmamaktaydı.

6306 sayılı kanunun 6. maddesinde 7181 sayılı yasa ile 04.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme ile maliklerin en az üçte iki çoğunluğunun karar alması halinde kanun ve yönetmelikteki diğer şartların sağlanması halinde önceden imzalanan gayrimenkul satış vaadi ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshine imkan sağlanmıştır.

Fesih hakkının nasıl ve hangi kıstaslara tabi olarak gerçekleştirileceği ise 19.10.2019 tarihli 6306 sayılı uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle belirlenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Avukatlarının Yaptığı İşler

Riskli yapı kararlarına itiraz
Riskli alan kararlarına itiraz
Yeni inşa edilen gayrimenkulün kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçiş süreçlerini planlamak,
Yeni inşa edilen gayrimenkul için yönetim planını hazırlamak,
Yeni inşa edilen gayrimenkuldeki bağımsız bölümlerin satışına aracılık etmek,
İmar planlarının değişmesi durumlarında sözleşmeleri revize etmek,
Kat malikleri arasındaki bağımsız bölüm dağılımında hukuki destek sağlamak,

Yapılacak inşaatın gerekli izinleri alma konusunda hukuki danışmanlık sağlamak,
İhtiyaç duyulması halinde iskan alınması için gerekli hukuki desteği sağlamak,
Riskli alan kararlarına karşı dava sürecini yönetmek,
İnşaat firmaları ile yapılan müzakerelere katılmak,
Yıkım firmaları ile yapılan müzakerelere iştirake etmek,
Hukuki sürecin yürütülmesine ilişkin kat maliklerini bilgilendirmek, hukuki mütalaa sunmak,
Kentsel dönüşüm mevzuatı uyarınca görülecek süreci halletmek ve yol haritası hazırlamak,
Kat maliklerinin aralarında bir uzlaşıya varmasına aracılık etmek,
Yeni inşa edilecek gayrimenkulün finansman sürecinde hukuki danışmanlık yapmak,
İnşaat firmaları ve yatırım şirketleri ile yapılacak inşaat sözleşmesi, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerini düzenlemek,
Tarafların sözleşmelere ve hukuka uygun davranıp davranmadığına ilişin süreç takibi gerçekleştirmek,
Kira ve taşınma yardımına ilişkin gerekli hukuki takipleri sağlamak,

Sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde muhataplara ihtar çekmek,
Sözleşmeye aykırılıklar halinde muhataplara karşı yasal prosedür başlatmak,
Site denetim firmalarıyla olan ilişkilerde hukuki danışmanlık sağlamak,
Anahtar teslim, kaba inşaat teslim gibi sürelere uyulması için gerekli hukuki ihtarları çekmek, gerekmesi halinde yasal takip başlatmak,
Riskli yapı kararlarına karşı dava sürecini yürütmek,
Tapuları incelemek ve durum değerlendirmesi yapmak,
Süreç içerisinde hem daire sahiplerine hem inşaat firmasına hem de bina / site yönetimine yazılı ve sözlü danışmanlık yapmak,

Belediye kentsel dönüşüm yapabilir mi?

Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir.

Kentsel Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Kentteki sorunlu alanları ve binaları daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hale getirmek.
Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değerini günümüz standartlarına getirmek.
Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek.

Kentsel dönüşüm ücreti ne kadar?

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği 2021 yılı itibari ile 750 tl ile 1500 tl arasında değişmektedir.

Apartmanda kentsel dönüşüm kararı nasıl alınır?

APARTMANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Risk Tespit Raporu Alınması ,
Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğüne Verilmesi,
Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi,
Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi,
2/3 İle Toplantı,
Müteahhit İle Sözleşme İmzası ,
2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı ,
Yıkım ve Hisse Satışı,
Kira/Taşınma Yardımı ve Kredi Başvurusu,
İnşaatın Başlaması, İskan Alınması,

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar sürer?

6306 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti yapılan yapıların hak sahiplerine ( malik, kiracı, ayni hak sahibi) Bakanlıkça Kira Yardımı Kılavuzu ile belirlenen şartları sağlamaları halinde 18 ay boyunca kira yardımı yapılabilir.

Kentsel dönüşümde itiraz olursa ne olur?

Eğer itiraz sahibi haklı bulunursa riskli yapı raporu iptal edilir ve yıkım kararı durdurulur. İtiraz haksız bulunursa bu durumda en geç 60 gün içerisinde kentsel dönüşüm yıkım kararı uygulanması gerekir. Bu sayede depreme dayanıksız olduğu belirlenen yapı yıkılarak yerine depreme dayanıklı konut inşa edilir.

Kentsel dönüşümde Üçte iki çoğunluk sağlanamazsa ne olur?

Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilir.

Kentsel dönüşüme nasıl karar verilir?

Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhit edilmesi ile taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Risk tespiti için tek bir hak sahibi süreci başlatabiliyor. Maliklerden biri dilekçe, tapu durum belgesi ve kimlik fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvuruyor. İncelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor.

Kentsel dönüşüm kredisi herkes alabilir mi?

Kentsel dönüşümde gayrimenkul sahipleri ve kiracılara devlet tarafından kira yardımı veya faiz desteği verilmektedir. Bu yardımların sadece birinden faydalanmak mümkündür. Kira yardımı talep etmeyen kişiler bankalardan alacakları kentsel dönüşüm kredilerinde faiz indiriminden yararlanabilirler.

Riskli yapı tespitini kimler isteyebilir?

Arsa üzerindeki yapının bir irtifak hakkıyla başkasına ait olması ve tapu kütüğüne şerh edilmiş olması durumunda bina sahibi de başvurabilir. Bunlar dışında Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek yapı maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Taşınmazın sahipleri, yüklenici firma ve devlet üçlüsünden oluşan kentsel dönüşüm süreci içerisinde, hak sahipleri ile inşaat firmaları veya müteahhitler arasında sorunlar yaşanabildiği gibi, devlet ile hak sahipleri arasında ya da devlet ile kentsel dönüşüm inşaat şirketleri arasında da sorunlar olabilmektedir.

Taraflar arasında yaşanacak olan sorunlar beraberinde kentsel dönüşüm davası, tapu iptali, kamulaştırma davası, kamulaştırma bedeline itiraz, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ihlali gibi bir takım hukuki süreçleri ortaya çıkarabilmektedir. Burada kentsel dönüşüm kanununu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan bireyler, hak kaybı yaşayabilmektedirler. O nedenle kentsel dönüşüm süreci içerisinde hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına uzman bir kentsel dönüşüm avukatı tarafından hukuki destek alınması gerekir.

Kentsel Dönüşüm Ücreti Ne Kadar

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »