Müteselsil Kefil

0
77

Müteselsil Kefil

Müteselsil kefil ne demek?

Müteselsil kefalet BK md. 487’de (tasarı md. 591) düzenlenmiştir. Kefil borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı veya bu gibi diğer sıfatla borcun ifasını deruhte etmiş ise alacaklı asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhine takibat icra edebilir.

Tasarıda ise müteselsil borçlu ibaresi farklı bir kavram olduğu için metinden çıkarılmıştır.

Tasarı madde 591: Kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak bunun için borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması veya borçlunun ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması gerekir.

Alacak teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni ile güvenceye alınmış ise, rehnin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulamaz.

Ancak, alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının önceden hakim tarafından belirlenmesi veya bunun anlaşmayla öngörülmesi ya da borçlunun iflas etmesi veya konkordato mehli verilmesi hallerinde rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabilir.

Yeni düzenleme yapılırken kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 497. maddesi göz önüne alınmış ve maddenin sistematiğine göre BK md. 487/2. fıkrası gereksiz görülerek buraya alınmamıştır.

Görülmektedir ki, yeni tasarıda müteselsil kefalette dahi kefile dorudan müracaat için bazı koşullar getirilmiştir.

Borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması veya ifada gecikmiş olması ve gecikmeye ilave olarak gecikme üzerine gönderilen ihtarın da sonuçsuz kalması gerekmektedir.

Müteselsil kefil, borcun ödenmesinde tıpkı borçlu gibi sorumluluğu olan kişidir.

Müteselsil kefaletin kapsamı, Borçlar Kanunu 487. maddesi ile düzenlenmiştir. Müteselsil kefalette borçlulardan biri kendi payına düşen miktardan fazla ödeme yapınca alacaklıya halef olur.

Müteselsil ne anlama gelir?

Müteselsil kelimesi sözlük anlamı olarak dayanışmalı ya da zincirleme anlamına gelmekte.

Müteselsil sorumluluk kaç yıl?

Aralarında müteselsil borçluluk ilişkisi bulunan borca katılan ve asıl borçludan her biri borcun tamamından sorumludur. TBK m. 202 ile devreden ile devralanın pasifler bakımından 2 (iki) yıllık müteselsil sorumluluğu ve bunun ertesinde borcun nakli öngörülmüştür.

Müteselsil alacaklı ne demek?

Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur.

Müteselsil sorumluluk nedir hukuk?

Borcun bir kısmını değil, tamamını ödeyen kişi müteselsil sorumlu kişidir. Eğer borcun tahsilatı için birden fazla müteselsil sorumlu var ise; alacaklı, tüm müteselsil sorumlular arasından istediği kişiye borcun tamamını tahsil ettirme hakkına sahiptir

Müteselsil sorumluluk nasıl doğar?

Müteselsil sorumluluk, teselsül karinesine göre belirlenmiş bir borçlanma türüdür. Örneğin üç kişinin bir kişiye 3000 TL. borcu vardır. Alacaklı tek kişiden 3000 TL. tahsil edebilir. Bu durumda diğer iki kişi, müteselsil sorumluluk gereğinde borcun tamamını ödeyen kişiye borçlanır.

Müteselsil sorumluluk halleri nelerdir?

Birden fazla kişinin, bir borç veya zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan, zincirleme şeklinde ve tek başına sorumlu olması haline müteselsil sorumluluk adı veriliyor.

Müteselsil Kefil