Rusya Vatandaşlarının Türkiye’den Deport Kaldırma

0
84

Rusya Vatandaşlarının Türkiye’den Deport Kaldırma

Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı (Deport) Edilme Kararına Karşı İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri:

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme (deport) kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
Mahkemeye başvuran yabancı, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.
Mahkemeye yapılan başvurular 7 (yedi gün) içinde sonuçlandırılır.
Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54. maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.
Bireysel başvuru hakkı Anayasa ile herkese tanındığından, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıda, idare mahkemesinin kararı üzerine Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Türkiye’ye Şartlı Giriş Yapılması

Türkiye’de vize ihlali yapan yabancı uyruklu vatandaşlar kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye, kendiliğinden vize ihlalinden kaynaklı para cezalarını ödeyip çıkış yaptıktan 1 gün sonra 10 gün içinde oturma iznine başvuru yapma şartıyla Türkiye’ye şartlı giriş yapabilecekler. Yasalara bakıldığında böyle bir hakka sahipsiniz.
Sınır dışı (deport) etme kararı, yalnızca valilikler tarafından alınabilmektedir.

54. madde kapsamında yakalanan yabancının durumu ne olacaktır?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesi kapsamındaki yabancıların, kolluk gücü tarafından yakalanması halinde, bu durum, ilgili kişiler hakkında bir karar verilmek üzere ivedi olarak valiliğe bildirilmektedir. Yakalanan bu kişiler arasından hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunulanlar hakkında sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınmaktadır. Ancak değerlendirme ve karar süresi her halükarda kırk sekiz saati geçemez.

Haklarında sınır dışı etme kararı verilen yabancılar arasından kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye ülkesine giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte veya asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye ülkesinden çıkış yapmaları için verilen süreye uymayan, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı anlamında tehdit oluşturan yabancılar hakkında ise valilik tarafından idari gözetim kararı verilir. Haklarında idari gözetim kararı verilen yabancılar, yakalamayı yapan kolluk güçlerince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde teslim edilmektedir.

Geri gönderme merkezlerindeki süreç nasıl işleyecektir?

Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı için idari gözetim süresi altı ayı geçememektedir. Ancak bahsettiğimiz bu süre, sınır dışı işlemlerinde yabancının iş birliğinde bulunmaması ya da ülkesi ile ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamamış olması halinde, en fazla altı ay daha uzatılabilecektir.

İdari gözetimin devamı halinde bunun bir zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde ise otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamı için zaruret görülmeyen yabancılar hakkındaki idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancı kişiler için, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi bazı idari yükümlülükler getirilebilmektedir.

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesi ile birlikte yabancı kişiye veya yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilmektedir. Bununla birlikte, idari gözetim altına alınan kişinin bir avukat tarafından temsil edilmemesi halinde, kişinin kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilmektedir.

Rusya Vatandaşlarının Türkiye’den Deport Kaldırma