Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Hakkında deport kararı tesis edilen yabancı uyruklu kişi ülkemizden çıkartılır ve ayrıca hakkında Türkiye’ye giriş yasağı tesis edilir. Türkiye’ye giriş yasağının ne kadar süreceği ise yabancının sınır dışı edilme nedenine göre değişiklik göstermektedir.
Hakkında sınır dışı yani deport kararı tesis edilen yabancı eğer süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse hakkındaki karar kesinleşir ve sınır dışı kararı icra edilerek yabancı kişi Türkiye’den çıkartılır.

Deport kararının bir çok sebebi olabilir. Yabancının sınır dışı edilmesine sebep olabilecek olaylara örnek olarak vize süresinin aşılması, Türkiye’de suç işlenmesi, sahte evlilik yapılması, sahte resmi belge kullanılması, fuhuş yapılması gösterilebilir.

Sınır dışı etme yani bilinen adıyla deport kararının hangi hallerde verilebileceği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilmiştir. Sınır dışı etme kararı valiliklerce alınabilir. Sınır dışı etme kararına ilişkin süreç azami 48 saat sürmektedir. Konunun hassas olması nedeniyle hakkında sınır dışı kararı yani deport kararı verilenler sıklıkla deport avukatı ya da deport kaldırma avukatı ile iletişime geçmekte ve deport kararının kaldırılması için bu konuda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmak istemektedirler.

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. İlgili kanunun 54. Maddesinde sınır dışı edilecek kişiler sayılmıştır. Madde şu şekildedir:

Sınır dışı etme kararı alınacaklar;

MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a) 5237 sayılı Kanunun (Türk Ceza Kanunu) 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

f) İkamet izinleri iptal edilenler,
g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.”
Yukarıda yazılı kanun maddesinde sayılan şartlardan birinin oluştuğu gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya valilik tarafından yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.

İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının deport avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Deport(Sınır Dışı Edilme) Kararı Hususunda Yetkili Kimdir?

Deport kararının idare tarafından verileceği bir önceki paragrafta belirtilmişti. İdare içerisinde 6458 sayılı Kanun m.53 doğrultusunda da yabancılar hakkında deport kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya yabancı vatandaşın bulunduğu valilikçe verilebilmektedir.

Deport kararı iki şekilde alınabilmektedir. İlk olarak, Göç İdaresi Genel Müdrülüğü’nün ilgili yabancı vatandaş hakkında deport talimatı vermesiyle valilik tarafından alınan resmi deport kararı sonucunda deport işlemi gerçekleştirilebilir. İkinci olarak ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir talimatı vb. olmadan, ilgili valilikçe re’sen alınan bir deport kararı doğrultusunda yabancı vatandaş hakkında deport işlemi gerçekleştirilebilir.

Deport kararının kaldırılmasına yönelik idari dava, deport kararının deport edilecek yabancıya kişiye tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Bu nedenle hakkında deport kararı alınan yabancı kişinin bir önce hukuki desteğe başvurması şarttır.

Deport kararının kaldırılması için idari dava açıldığı takdirde dava sonuçlanıncaya kadar yabancı kişi deport edilemez. Yargılama sonucunda verilecek karar doğrultusunda hareket edilmektedir.

Somut durumun net olarak değerlendirilebilmesi, hangi sürecin ne şekilde işletileceğinin kararı için tecrübeli ve bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak her zaman yararınıza olacaktır. Hukuki olarak elinizde olan savunmaları ve iddiaları doğru bir şekilde bir avukat vasıtasıyla ortaya koyamadığınız takdirde haklı olsanız dahi hak kaybına uğrayabilir ve deport kararını kaldırma imkanınız varken bu durumu sağlayamayabilirsiniz.

Türkiye’den Sınır Dışı Edilmek

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

a) Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
b) Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
c) Sahte belge kullananlar,
d) Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
e) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Oturma İzninden Kimler Muaftır?

Kanunun 20. Maddesinde düzenlenen bu müessese Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancının hangi hallerde oturma izni almasına gerek duymayacağına açıklık getirir.

Bu haller kanunda şu şekilde sıralanmıştır:

– Doksan günden az süreliğine vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar,
– Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ve bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler,
– Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar,
– Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar,
– Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi ” Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar“ kapsamında sayılanlar,
– Uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve uluslararası koruma statüsü sahibi, mülteci , şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenler.,

Türkiye’den Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Uzun Dönem Oturma İzni

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan yabancılara Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz oturma izni verilir. Uzun dönem oturma izni bulunan yabancılar askerliğe gitme, seçme ve seçilme gibi Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem oturma iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır: kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle Türkiye’de kalmış olmak, son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak, kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak, geçerli sağlık sigortasına sahip olmak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak.
Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunan yabancının uzun dönem oturma izni iptal edilir.

İnsani Oturma İzni

İnsani oturma izni diğer oturma izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce verilebilir.
Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda, haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları mümkün görülmediğinde, yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında, idarenin Deport vb. kararlarına karşı yargı yoluna başvurulduğunda, acil nedenlerden dolayı veya kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların diğer oturma izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında ve olağanüstü durumlarda insani oturma izni verilebilir.

Çalışma İzni Reddine Karşı Kanun Yolları Nelerdir?

Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine bildirir. Çalışma izninin yanı sıra çalışma izninin reddi de idari işlem niteliğindedir. Bakanlıkça verilen karara yabancı ya da işveren tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Deport Kaldırma Davası 2022 S.S.S

A tahdit kodu Nedir,
o-100 tahdit kodu nasıl kaldırılır,
Tahdit kodları listesi,
N 120 Tahdit kodu,
G-87 tahdit kodu Nasıl kaldırılır,
M 26 tahdit kodu,
Fuhuştan deport,
Deport olan yabancılara af 2020,
Azerbaycan Deport kaldırma,

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

N 120 Tahdit kodu,
Tahdit kodları listesi,
Yabancı tahdit kodları,
V 160 tahdit kodu Nedir,
V 74 tahdit kodu,
A tahdit kodu Nedir,
Ç-117 tahdit kodu,
G82 tahdit kodu,
Yabancı pasaport deport sorgulama,
Deport Kaldırma,

Deport ve Sınırdışı Hakkında SSS

G87 kodu,
Tahdit kodları listesi,
o-100 tahdit kodu nasıl kaldırılır,
Ç-141 tahdit kodu Nedir,
Deport sorgulama,
KKTC deport kaldırma,
A tahdit kodu Nedir,
Tahdit kodları,
G-87 tahdit kodu Nedir,
V 160 tahdit kodu Nedir,
Ç-113 tahdit kodu,
Ç tahdit kodu,
G82 tahdit kodu Nedir,
V-71 tahdit kodu nedir,
Yabancı tahdit kodları,
Tahdit kodu kaldırma davası,
Tahdit kodları listesi,
V 74 tahdit kodu,

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Göç İdaresi tahdit kodları,
V 87 tahdit kodu Nedir,
A tahdit kodu Nedir,
Ç-113 tahdit kodu,
A tahdit kodu Nedir,
ç-135 tahdit kodu nedir,
Ç-117 tahdit kodu,
Ç-114 tahdit kodu,
V-69 tahdit kodu Nedir,
Yabancı tahdit kodları,
N 120 Tahdit kodu,
Türkiye Deport Sorgulama,
Tahdit kodları listesi,
Yabancılar tahdit kodları,
M 99 tahdit kodu Nedir,
Göç İdaresi tahdit kodları,
G82 tahdit kodu,
A tahdit kodu Nedir,
G-87 tahdit kodu Nasıl kaldırılır,
Deport kaldırma ücreti,
Özbekistan deport sorgulama,
V 74 tahdit kodu Nedir,
V 87 tahdit kodu Nedir,

Yabancıların vize ihlali cezası,
Deport sorgulama,
KKTC deport kaldırma,
Deport olan yabancılara af 2020,
Azerbaycan Deport kaldırma,
Vize ihlal Ofisi,

A tahdit kodu Nedir,
V 160 tahdit kodu Nedir,
A 99 tahdit kodu,
Ç-117 tahdit kodu,
Tahdit kodları yönetmeliği,
Yabancılar tahdit kodları,
Tahdit kodları listesi,

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

V 74 tahdit kodu,
türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,
Vize ihlali ceza hesaplama,
Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’deki Deportunun Kaldırması,
Deport Kaldırma 2021,
Kaçak yabancılara af 2021,
Özbekistan deport sorgulama,
Ülkeye Giriş Yasağı nasıl kaldırılır,
Deport olan yabancılara af 2020,
Fuhuştan deport edilen bayan ne zaman dönebilir,
Azerbaycan Deport kaldırma,
Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama 2021,
Deport Kaldırma 2022,

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Azerbaycan Deport kaldırma,
Türk vatandaşı sınır dışı edilemez,
YUKK Yönetmeliği,
Sınır dışı edilenler nereye gidiyor,
Kimler sınır dışı edilir,
Sınır dışı ETME kararını kim verir,
Sınır dışı edilme sebepleri,
Fuhuştan deport,
Sınır dışı kararının iptali dava dilekçesi,
Kimler sınır dışı edilir,
Fuhuştan deport,
türkiye’den sınır dışı edilme sebepleri,
Türk vatandaşı sınır dışı edilemez,
Sınır dışı edilenler nereye gidiyor,
Sınır dışı edilme,
Sınır dışı edilme cezası,
Sınır dışı edilme nasıl yapılır,

Türkiyeden Deport Sorgulama,
Deport Sorgulama,
Fuhuştan deport kaç yıl,
Deport olan biriyle evlilik,
Özbekistan deport sorgulama,
Fuhuştan yakalanan Yabancılar,
Deport kaldırma ücreti,
Azerbaycan Deport kaldırma,

Deport sorgulama,
Kaçak yabancılar nereye şikayet edilir,
Fuhuştan deport,
Deport kaldırma dilekçesi,
Azerbaycan Deport kaldırma,
Deport Kaldırma,
Deport süresi ne kadar,
Vize ihlali affı,
Yabancı tahdit kodları,
M 99 tahdit kodu Nedir,
Tahdit kodu kaldırma dava Dilekçesi,
A tahdit kodu Nedir,

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Göç İdaresi müşteri hizmetleri,
Göç İdaresi,
Göç İdaresi şikayet,
e-devlet göç idaresi başvuru,
e-devlet göç idaresi başvuru sorgulama,
Göç İdaresi nereye bağlı,
http://www.icisleri.gov.tr göç idaresi,
göç idaresi e-ikamet,

Tahdit Kodu Nedir ? , Tahdit Kodlarının Anlamları,

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),
V-70 (Sahte evlilik),
V-71 (Adreste bulunamayanlar),
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler),
Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar),,
Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışanlar),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
K (Kaçakçılıktan arananlar),
N-99 (İnterpol kodu),
O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu),

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Yukarıdaki sorulardan birine veya bir kaçına sahipseniz ve yapmam lazım ? , Deport oldum nasıl kaldırabilirim ?, Sınırdısı kararı Kalkarmı? , Tekrar Türkiyeye dönebilirmiyim ? ,Vize İle Deport kalkar mı?

Danışmanlara güvendim paramızı kaptırdık ne yapmalıyım , Bu işin  yekili kişisi kimdir ? Danışmanlar vize ile gelebilirsin dediler red aldım  ne yapmalıyım ?, bunun ve bunlar gibi bir çok sorun ve sorularla bir çok müvekkilimizi bizden yardım almak için iletişime geçmekte.

Öncelikle bilinmesi gereken önemli husus şudur. Türkiye Cumhuriyetinde hukuki süreçlere akif ve İstanbul Barosu tarafından yetkilendirilen kişi Avukat tır.

Hukuki işlerinizi danışmanlar değil avukatlar yürütmekte avukatların dışında kimseye vekaletname çıkarmayınız.

Deport Kaldırma Davası , Deport Kararına İtiraz , Anayasa Mahkemesine Başvuru , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru gibi süreçleri gerçekleştirecek yetkili kişi Yabancılar Hukuku Avukatı , Deport Avukatı dır.

İstanbul Deport Avukatı sizin neden deport olduğunuzu , deport sürenizi , tahdit kodunuzu ,ülkeyi terk ederken gerekli ödemelerin yapılıp yapılmadığı, gibi önemli hususları inceleyip hukuki yolları süreçleri en doğru şekilde size söylecek olan yetkili kişidir.

Deport kaldırma  , Schgen yasağı kaldırma , Tahdit kodu Sorgulama , Deport Süresi ve Deport Cezasını Sorgulama ,Deport Kaldırma davası hakkında bilgi almak için lütfen İstanbul deport avukat larımız ile iletişime geçiniz.

Sınır Dışı Edilmek *2022 | Deport Avukatı

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: