Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

0
133

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Sınır Dışı Etme Kararının Hukuki Niteliği ve Yasal Dayanağı

Sınır dışı etme, devletlerin ülke güvenliklerini ve kamu düzenlerini korumak amacıyla davranışları bu açıdan tehlikeli görülen yabancıları ülkeden çıkarmak için kullandıkları bir karardır. Sınır dışı etme kararı esas olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (YUKK) düzenlenmiş olup bu kanun sınır dışı etme kararının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

YUKK’nun 53. maddesinin ilk fıkrasına göre deport kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valilik tarafından alınmaktadır. Sınır dışı etme kararı bu anlamda tek taraflı bireysel idari işlem niteliği taşımaktadır. Kolluk tarafından yakalanan yabancılardan YUKK’nun 54. maddesinde sayılan halleri taşıyanlar için sınır dışı etme kararı verilmek üzere valiliğe bildirim yapılır.

Valilik deport kararını 48 saat geçmeden vermek zorundadır.

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınabilecek Kişiler

Hakkında sınır dışı etme kararı alınabilecek olan yabancılar YUKK’nun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

İkamet izinleri iptal edilenler

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında valiliklerce sınır dışı etme kararı alınabilir.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci
Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacak Kişiler

YUKK’nun 55. maddesinde hakkında sınır dışı etme kararı alınamayacak olanlar düzenlenmiştir. Buna göre;

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
Bu kişiler 54. Maddede sayılan halleri taşısalar dahi sınır dışı edilemeyeceklerdir.

Sınır Dışı Etme Kararı ve İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı yukarıda da izah edildiği üzere valiliklerce alınmaktadır. Valilikler resen harekete geçebilecekleri gibi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine de karar alabilirler.

Hakkında deport kararı verilen yabancılar için sınır dışı etme kararında belirtilmek suretiyle en az 15 en çok 30 gün süre verilerek Türkiye’yi terk etmeleri istenir. Türkiye’yi terk etmeleri için kendilerine süre verilen yabancılara hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir.

Fakat YUKK’nun 56. Maddesine göre; “Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.”

Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere süre verilmeyecek haller belirli olup bu hallerde süre verilmesi idarenin takdir yetkisine bırakılmamıştır. Bu şartları bulunduran bir yabancıya ülkeyi terk etmesi için süre verilmesi mümkün değildir.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararı da tıpkı sınır dışı etme kararı gibi tek taraflı bireysel idari işlem niteliği taşımaktadır.

Hakkında idari gözetim kararı verilen yabancılar “geri gönderme merkezilerinde” tutulurlar. Geri gönderme merkezlerinin idaresi ve işletilmesi İçişleri Bakanlığına aittir.

Geri gönderme merkezlerinde yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve bu süreçte onların temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması önem taşımaktadır.
Bu bağlamda geri gönderme merkezlerinde sağlanması gereken hizmetler YUKK’nun 59. maddesinde sıralanmıştır.

Bu hizmetler şunlardır:

YUKK 59. Madde

Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir.
Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır.

Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır.

Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsız çocuklar ayrı yerlerde barındırılır.
Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulan yabancılar bu merkezlerde 6 aydan fazla tutulamazlar. Ancak sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetim kararı devam etmesi için gerekli koşulların ve zorunluluğun devam edip etmediği her ay düzenli olarak valilik tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak koşulların ve zorunluluğun ortadan kalktığı hallerde bir aylık süre beklenmeksizin derhal idari gözetim kararı sonlandırılır. İdari gözetim kararı sonlandırılan yabancılara belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi

Deport kararının icrası, geri gönderme merkezlerindeki yabancılar için kolluk birimleri tarafından sınır kapısına götürülmek suretiyle yapılmaktadır. Geri gönderme merkezlerinde tutulmasına gerek kalmamış ve fakat hakkında sınır dışı etme kararı bulunan yabancılar ise Göç İdaresi Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür. Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

Sınır dışı etme,

Deport Kararına İtiraz Süresi Nedir?

Deport kararına itiraz süresi kararın yabancı kişiye tebliğinden itibaren 7 gündür.

Sınırdışı Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Sınırdışı kararına itiraz, sınırdışı kararının verildiği il göç idaresinin bulunduğu ildeki idare mahkemesine yapılır.

Sınırdışı kararına itiraz nereye yapılır?

Bu idari gözetim kararına karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edebilirsiniz. İdari gözetim süresi en fazla 6 ay sürebilmektedir. 6458 sayılı kanun uyarınca dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur” diye konuştu.

Deport ne zaman kalkar?,

Dava açarak deport kararı nasıl kaldırılır?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Deport süresi ne kadar?

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir.

Göçmenler nasıl sınır dışı edilir?

İkamet izni başvuruları reddedilmesine rağmen 10 gün içinde Türkiye’yi terk etmeyenler; Uluslararası koruma başvurusu reddedilen veya iptal edilenler; Uluslararası kuruluşlar tarafından terör örgütü olarak tanımlanan örgüt veya kişilerle ilişkisi olduğu tespit edilenler hakkında sınır dışı kararı uygulanmaktadır.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci
Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Deport Cezası Sınır Dışı Edilme Ve Giriş Yasağı Nasıl Kalkar

Deport kelimesi sınırdışı edilme anlamına gelmektedir. Deport cezası ise en yalın anlatımı ile; yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’den sınır dışı edilip ülkesine geri gönderilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Yasal yollar ile bu cezanin kaldırılması ise mümkündür. Burada önemli olan, cezanın ne için verildiği detayıdır.

Vize ihlali kaynaklı cezalar, kaldırılması muhtemel deport cezaları kategorisine girmektedir. Bunun yanında, işlenen bir ya da daha fazla adli suç sebebiyle verilen deport cezalarında ise, süreç ve mevzuat cok daha farklı işler.

Dolayısıyla, kişinin deport edilme sebebi ve konulan giriş yasağının süresi, deport cezasının yasal yollardan kaldırılması olasılığında önemli rol oynamaktadır.

Şayet şahsınıza verilen deport kararının sebebi ve süresini bilmiyorsanız, avukatlarımız size bu bilgilere ulaşmanızda çok kısa bir sürede yardımcı olabilmekteler.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Zaman Aleyhinize İşliyor

Deport kararı ciddi ve idari bir işlemdir. Hakkında deport kararı çıkarılan kişinin, durumunun acilen değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi ise, bazı durumlarda, tebliği takiben en gec 15 gün içerisinde harekete geçildiği taktirde idare mahkemesinde dava açılabilmesi fırsatıdır. Bu on beş günlük sürenin geçirilmesi durumunda, kişinin itiraz hakkı düşmektedir.

Deneyimli avukatlarımız vasıtasıyla hakkınızda deport kararı alınma nedenlerini sizin adınıza araştırabilir, şayet durum müsait ise deport kararınızın iptaline giden yasal süreç hakkında sizi ivedilikle bilgilendirebiliriz.

Hakkınızda deport kararı çıkmış ise, tebliğ tarafınıza ulaştığı andan itibaren, geçen her saat aleyhinize işlemektedir. İşte bu nedenle, geri döndürülemeycek hatalar yapmamak için, on beş günlük itiraz süresinden faydalanıp faydalanamayacağınızı acil olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Hakkında deport kararı alınan yabancı uyruklu bireyin, zaman ve diğer kaynaklarını en verimli şekilde kullanması lehine olacaktır.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci

Vakit Kaybetmeden Avukatlarımıza Danışın

Bu davalarda, hakkında deport kararı olan yabancı uyruklu kişinin, karakter hususu gibi yoruma açık ve subjektif özellikler göz önünde bulundurulabildiğinden, mevzuatın işleyişi karmaşık hale gelebilmektedir.

Oysa aleyhinize işleyen zamanı lehinize de çevirebilirsiniz. On beş günlük yasal süre dolmadan, hukuki temsilciniz tarafından idare mahkemesine yapılacak müracaat sayesinde, sözkonusu başvuru sonuçlanana kadar sınır dışı edilmez, her şekilde zaman kazanırsınız.

Çözüm odaklı çalışan ekibimiz, meşruhatlı vize başvurusu ya da sınırdışı kaldırma kararı için iptal davası açılması konularında mevzuata hakim olup, bir tuş yakınınızda size yardımcı olmayı bekliyor.

Whatsapp aracılığıyla bize anında danışabilir ya da iletişim formunu doldurarak hemen irtibata geçebilirsiniz.

Sınır Dışı Etme Kararı Ve Süreci