Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılır ?

0
165

Ç  Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılır ?

Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 – 102 – 103 – 104 – 105 Kodları)

Ç Giriş Yasağı Kodları

Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların “Ç” kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin “Ç” kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

Tahdit Suç Kodu Tahdit Suç Kodu Tanımı

Ç-101 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-102 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-103 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-104 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-105 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-113 Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-114 Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-115 Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-116 Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-118 Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-141 Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-149 Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-150 Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-152 Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-166 Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-167 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

İstisnai Hükümler

(1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir.

Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.

Uluslararası Hukukta Yabancıların haklarına dair genel ilkeler nelerdir?

Devletleri her alanda kendi uyrukları ile yabancılara aynı hakları tanımaya zorunlu tutan herhangi bir hukuk kuralı yoktur.

Yabancı ile uyruk arasında tam olarak eşitlik sağlanmasına dair genel bir ilke kabul edilmemiştir.

Devletler yabancıları ülkelerine kabul etmekle yükümlü değildir ancak ülkelerine giren kişilere karşı uygarlık seviyesinde davranmakla yükümlüdür.

Yabancılara hukuken bir kişilik olarak yaklaşılması ve kabul edilmesi,

Yabancıların onuruna saygı gösterilmesi, ihtiyaç duyduğunda hukuki yollara başvuru hakkı tanınması genel kabul görmüş ilkeler arasındadır.

Bunun yanı sıra ilkelerin belirlenmesi metodunda uluslararası kuruluşlarca “standart belirlenmesi” şeklinde ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kararında akit devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı olmakla sınırları içinde yaşayan herkese sayılan hak ve özgürlükleri uyrukları neresi olursa olsun uygulamayı kabul etmiş sayılır şeklinde belirtmiştir.

Birleşmiş Milletler Antlaşması da herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve ana özgürlüklerine saygı gösterilmesini öngörmüştür.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer verilen tüm hakların herkes tarafından yararlanmaya açık olduğu belirtilmiştir.

“Yaşadıkları Ülkenin Uyruğu Olmayan Bireylerin İnsan Hakları Konusunda Bildiri” 1985

Irk Ayrımcılığının Her Türünü Ortadan Kaldırma Uluslararası Sözleşmesi” 1969

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi “ 1953

Yabancıların miras hakları, mal edinme, banka hesabı açma, şirket kurma, eğitim gibi diğer hakları da tanınmaktadır.

Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılır ?