Ana SayfaEN SON EKLENENLERTicareti Terk Davası Nedir ?

Ticareti Terk Davası Nedir ?

Ticareti terk davası nedir?

Ticareti terk eden kötü niyetli borçluların iş yerlerini terk ederek, ellerindeki mallarını başkalarını devrederek alacaklılarını zarara uğratmalarını engellemek amacıyla düzenlenmiş bir hükümdür. Fiilin öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde ve her halükar da gerçekleşme tarihinden itibaren 1 yıl sonra dava hakkı düşer.

Ticareti terk uzlaşmaya tabi mi?

Ticareti Terk Suçu; veya teknik adı ile Ticareti usulsüz terk suçu 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 337. maddesinde tanımlanmış ve 44. maddesine belirtilen hareketi yapmama suçu olup takibi şikayete tabi bir suçtur.

Öncelikle bu suç Ceza Usulu Muhakemeleri Kanununun 253. maddesi uyarınca uzlaşmaya tabi bir suçtur.

İİK Madde 44 – Ticareti terk edenler:

Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur.

Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.

Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar saklıdır.

Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunulamaz.

Ticareti terk eden kişinin ticareti terk ettiğini ilan ettirmesi den itibaren ne kadar süre?

İcra İflas Kanunu’nun md.44/1 hükmü gereği ; ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur.

Ticareti terk nasıl tespit edilir?

Mahkeme emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak zabıta araştırması yapılmasını isteyecektir, adreste ve diğer şubelerde faaliyetinin sona erdiği tespit edilen tacir ticareti terk etmiş kabul edilir. Tacirin adres değişikliği yapması ticareti terk ettiği anlamına gelmez.

Ticareti terk şikayet süresi ne zaman başlar?

“Şikayet Süresi” başlıklı 347. maddesinde ise; “Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

Ticareti terk uzlaşmaya tabi mi?

Ticareti Terk Suçu; veya teknik adı ile Ticareti usulsüz terk suçu 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 337. maddesinde tanımlanmış ve 44. maddesine belirtilen hareketi yapmama suçu olup takibi şikayete tabi bir suçtur. … Öncelikle bu suç Ceza Usulu Muhakemeleri Kanununun 253. maddesi uyarınca uzlaşmaya tabi bir suçtur

Tacir hangi borçlarından dolayı iflasa tabidir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre tacir, her türlü borcu için iflasa tâbidir. Buna göre tacirin hem ticari işletmesiyle ilgili ticari borçlarından hem de ticari işletmesiyle ilgili olmayan adi borçlarından dolayı iflası söz konusu olabilecektir.

İflasa tabi olmak nedir?

Hukukumuzda, kural olarak sadece tacirler iflasa tabidir. Borçlunun iflasa tabi olup olmadığını icra dairesi ve asliye ticaret mahkemesi inceler. Buna göre kısaca iflasa tabi olanlar şunlardır: Gerçek Kişi Tacirler: -Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiler iflasa tabidir.

Ticareti terk davası nedir?

………………………………. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ :……………………………………………….

ŞÜPHELİ :…………..Ltd. Şti. Yetkilisi………………
ADRES :……………………………………………….

SUÇ : İ.İ.K. md. 44 hükmü delaletiyle İ.İ.K.md 337/a hükmü gereği TİCARETİ TERK ETMEK

AÇIKLAMALAR :

1-Şüphelinin yetkilisi olduğu …Ltd.Şti’nin, ……………. TL bedelli cari hesap ekstresi borcu nedeniyle, şirket aleyhine ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20../ ……E. sayılı dosyası gereği icra takibi başlatılmıştır (EK-1). Bu takibe istinaden borçlunun tüm adreslerinden araştırma yapılmış ancak borçluya bu adreslerde rastlanılamamıştır.

2-Ayrıca, tarafımıca yapılan sorgulamada borçlu şirketin ………….Ticaret Sicil Memurluğu’na yeni adres bildirmediği ve faaliyetin sicil kayıtlarında hala devam ettiği anlaşılmıştır.

Halbuki, İcra ve İflas Kanunu’nun;

‘Ticareti Terk Edenler’ başlıklı 44. Madde hükmü aynen;

“Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyeti ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklılarının bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur…” şeklinde olup,

‘Ticareti Terk Edenlerin Cezası’ başlıklı 337/a md. aynen;

“44. Maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” şeklindedir.

Buna göre, İ.İ.K. md.44 hükmü gereği ticareti terk eden bir tacir, keyfiyeti on beş gün içerisinde kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya zorunludur, aksi halde İ.İ.K.nun 337/a madde hükmünde öngörülen yaptırımın uygulanması söz konusu olacaktır.

Bu bağlamda, somut olayda da ticaret sicilinde yazılı adresinde bulunmayan ve başka bir adreste de ticari faaliyetlerine devam etmeyen borçlu şirketin yetkilisi olan şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K., T.C.K., T.T.K. … vs. ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :…………… Ticaret Sicil Memurluğu sicil dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık, keşif, zabıta araştırması…vs. her türlü yasal delil

TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan ve yargılama sırasında açıklanacak sair nedenlerle; şüphelinin İcra ve İflas Kanunu’nun 44. Madde hükmü delaletiyle İcra ve İflas Kanunu’nun 337/a madde hükmüne istinaden ‘Ticareti Terk Etmek’ suçundan ötürü cezalandırılmasına; yargılama giderlerinin şüpheli üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
…/…/2021

ŞİKAYETCİ
Adı ve Soyadı
İmza

Ticareti terk davası nedir?

……………….. NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ : ……… (TC Kimlik No:……………)

Vekili : ………..

………………..

ŞÜPHELİ : 1……………..

2) …………..

SUÇ : Ticareti Terk Etme Suçu İİK mad. 337/a)

OLAYLAR : 1- Müvekkile olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlular ………………….. hakkında İstanbul Anadolu………… İcra Müdürlüğünün ………… esas sayılı dosyasından icra takibi yapılmış icra takibinde yer alan ödeme emirleri borçlulara ……….. tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

2- 05/11/2013 tarihinde Borçlu şirketlerin ticaret sicil gazetesinde yer alan “ ………………….” adreslerine hacze gidilmiş, apartmanda 3 numaralı dairenin bulunmadığı tespit edilmiş ve binada …………. ne ve ……….. ………İ ne ait herhangi bir tabelaya veyahut herhangi bir emareye rastlanılamamıştır.

Halen söz konusu şirketlerin adresi ticaret sicil gazetesinde hacze gidilen ve hacze gidildiği tarihte ticaret sicil gazetesinde yer alan adresleri olup; söz konusu borçlu şirketlerin, ticaret sicil gazetesinde ticareti terk ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim mevcut değildir.

2004 sayılı kanunun 337/a maddesinde, aynı kanunun 44 üncü maddesine göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanununun 44. Maddesinde de, “Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili

ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur.

İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir. Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin bu durumu en geç 15 GÜN içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup; Bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

Söz konusu şirketler ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adreslerinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Her iki şirkette de Hem ticaret sicil gazetesinde var olmayan bir adres şirket adresi olarak tescil ve ilan edilmiş hem de söz konusu adreste herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum ticaret sicilde tescil ve ilan edilmemiştir.

Hal böyle iken; her iki şirketin yetkilisi olan şüpheli Bülent Yıldırım söz konusu şirketlerle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir.

İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olup; merciinize başvurma gereği hasil olmuştur. DELİLLER : İstanbul Anadolu 1 İcra Müdürlüğünün 2013/4269 Esas sayılı dosyası ve sair deliller. HUKUKİ SEBEPLER : IIK.Mad.76 ve devamı.

NETİCE-I TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle borçlu ……………… Şti yetkilisi ………………. ın her iki şirket için ayrı ayrı olmak üzere İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Av. ………….

Ek : 1-Vekaletname fotokopisi

Ticareti Terk Davası Nedir ?

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »