Türkmenistan Vatandaşı Türkiye Deport Kaldırma

0
114

Türkmenistan Vatandaşı Türkiye Deport Kaldırma

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından ülkeye girmesinde sakınca görülen veya hakkında sınır dışı işlemi yapılan yabancıların Türkiye’ye girişinin engellenmesi olarak tarif edilebilir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 9. md. İle düzenlenmiştir.

Yabancıların ülkeye girişi ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanabilir. Sınır dışı kararı varsa Valilikler de yasaklayabilir. Giriş yasağı en çok 5 yıl süreyle konabilir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü en fazla 10 yıl daha artırabilir. (YUKK md 9)

Deport Sorgulama Nasıl Yapılır ?

1- Konsolosluklara müracaat edilerek veya sınır kapılarında ülkeye giriş yapılırken öğrenilebilir.
2- Yabancı ülke vatandaşlarının bizzat kendilerine haklarında giriş yasağı kararı varsa giriş yasağı olduğu tebliğ edilmektedir.

Giriş Yasakları, yabancının hukuki ve fiili durumuna göre yaklaşık 100 ayrı tahdit kodundan bir veya birkaçının Yabancının Sicil Kaydına işlenmesiyle konulmuş olmaktadır.
Giriş Yasağının hukuki sonucu Türkiye’ye girememektir. Şayet Türkiye’de iken giriş yasağı kapsamına alınmışsa Sınır Dışı işlemine tabi olmaktır. Devamında İdari Gözetim Kararına muhatap olup, hemen mevcutlu olarak Gönderme Merkezine nakledilerek en az 6 ay burada tutulmaktır.

“Ç” Kodlu Giriş Yasakları

“Ç” kodlarına ilişkin veri girişleri Genel Müdürlük, İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından yapılır. Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların “Ç” kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin “Ç” kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır. 6’ncı maddede sayılan “Ç” kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili madde içerisinde aksi belirtilmedikçe yetkili birim kaldırma işlemini de yapmaya yetkilidir.

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI

Ç-101 Tahdit Kodu 

Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-102 Tahdit Kodu 

Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-103 Tahdit Kodu 

Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-104 Tahdit Kodu 

Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-105 Tahdit Kodu 

Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-113 Tahdit Kodu 

Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-114 Tahdit Kodu 

Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-115 Tahdit Kodu 

Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-116 Tahdit Kodu 

Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-117 Tahdit Kodu 

Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-118 Tahdit Kodu 

Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-141 Tahdit Kodu 

Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-149 Tahdit Kodu 

Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-150 Tahdit Kodu 

Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-151 Tahdit Kodu 

Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-152 Tahdit Kodu 

Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-166 Tahdit Kodu 

Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-167 Tahdit Kodu 

3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

Ç-179 Tahdit Kodu 

Organ/Doku Ticareti Yapan Yabancılara Konulan Koddur. Organ Doku ticareti sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 5 yıl süreyle Türkiye’den girişine izin verilmez Ç-179 kodlu veri girişi yapılır.

N 26 Tahdit Kodu 

Yasadışı Örgüt Faaliyetleri,

N 34 Tahdit Kodu 

Sahtecilik

N 42 Tahdit Kodu 

Uyuşturucu Madde Suçu,

N 43 Tahdit Kodu 

Kaçakçılık Suçları,

N 48 Tahdit Kodu 

Fuhuşa Aracılık Etme ve Yer Temini,

N 58 Tahdit Kodu 

Öldürme Suçları,

N 64 Tahdit Kodu 

Tehdit

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

N 65 Tahdit Kodu 

Hırsızlık,

N 66 Tahdit Kodu 

Gasp ve Yağma,

N 67 Tahdit Kodu 

Dolandırıcılık,

N 78 Tahdit Kodu 

Bulaşıcı Hastalık Taşıma,

N 82 Tahdit Kodu 

Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet,

N 87 Tahdit Kodu 

Genel Güvenlik,

N 99 Tahdit Kodu 

İnterpol İle Aranan Yabancılar

N 98 Tahdit Kodu 

İnsan Ticareti Mağduru Olarak Tespit Edilen Yabancı,

N 95 Tahdit Kodu 

Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası,

N 96 Tahdit Kodu 

Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası,

N 97 Tahdit Kodu 

(Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası)
İdare tarafından giriş yasağı kaldırılmadığı taktirde mahkemeye müracaat edilerek dava yoluyla da hem GİRİŞ YASAĞI kaldırılabilir.

N 119 Tahdit Kodu 

6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası,

N 120 Tahdit Kodu 

Vize/Vize Muafıyeti/Çalışma İzni/İkamet İzni İhlali Sebebiyle İdari Para Cezası,

N 135 Tahdit Kodu 

Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın Veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası

N 136 Tahdit Kodu 

Sınır Dışı Seyahat Masrafı,

N 169 Tahdit Kodu 

Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası,

N 170 Tahdit Kodu 

Kabahatler Kanunu ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası,

N 171 Tahdit Kodu 

Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası,

N 172 Tahdit Kodu 

Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı,

Giriş Yasağına süresiz, Sınır Dışı Kararına karşı idari yargıda tebliğden itibaren 7 gün içinde iptal davası açılması gerekirken; İdari Gözetim Kararına karşı da süresiz Sulh Ceza Mahkemesi’nde itirazda bulunmak gerekmektedir.

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

İdari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine kimler gönderilebilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;

1. Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
3. sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
4. kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı alınan yabancılar kolluk kuvvetlerince geri gönderme merkezine getirilirler. Geri gönderme merkezinde idari gözetim amacıyla geçirilecek süre kural olarak 6 ayı geçemez. Ancak bu süre bazı hallerin varlığı halinde bir 6 ay daha uzatılabilir. İdari gözetim süresince valilik tarafından her ay gözetime devam edilip edilmemesi hususunda değerlendirme yapılmaktadır.

İdari gözetimin zorunlu görülmemesi halinde idari gözetim derhal sonlandırılır. Her ay yapılan değerlendirmenin sonucu ve gerekçeleri yabancıya veya varsa yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

İdari gözetim kararına karşı nasıl itiraz edilir?

İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilmektedir. Sulh ceza hakimliğince başvuru 5 gün içinde incelenir ve kesin olarak karar verilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu başvuru idari gözetimi durdurmaz. Başvuru reddedilse dahi daha sonra idari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

Deport Yasağı (Sınır Dışı Yasağı) Süreli Giriş Yasağı

Deport Kaldırma Davası , Deport Kararına İtiraz , Anayasa Mahkemesine Başvuru , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru gibi süreçleri gerçekleştirecek yetkili kişi Yabancılar Hukuku Avukatı , Deport Avukatı dır.

Ülkeyi terk ederken gerekli ödemelerin yapılıp yapılmadığı, gibi önemli hususları inceleyip hukuki yolları süreçleri en doğru şekilde size söyleyecek olan yetkili kişidir.

Deport kaldırma  , Schgen yasağı kaldırma , Tahdit kodu Sorgulama , Deport Süresi ve Deport Cezasını Sorgulama ,Deport Kaldırma davası hakkında bilgi almak için lütfen İstanbul deport avukat larımız ile iletişime geçiniz.

5 Yıllık Deportlar Nasıl Kalkar

Bir Cevap Yazın