Velayet Hakkı Nedir

0
66

Velayet Hakkı Nedir

Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Çocuğun doğru ve sağlıklı gelişimi için ihtiyaçlarının karşılanması ve hoşgörülü ortamda yetiştirilmesi gerekir. Yetişkin olmayan çocukların velayeti anne babaya aittir.

Velayet hakkı nasıl bir haktır?

Velayet hakkı, ergin (reşit) olmayan çocuğun çeşitli yönlerden yetiştirilmesi, menfaatlerinin korunması ve kişiliğinin gelişmesi adına anne ve babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu ve tarafların şahsına sıkı suretle bağlı olan bir hakkı ifade etmektedir.

Velayet hakkı nasıl kazanılır?

Çocuklar evlilik dışı doğmuş ise; doğumla beraber anne çocuğun velayetini alır. Babanın velayet hakkı ise soy bağı kurulduktan sonra verilir. (DNA testi gibi) Baba, dava açarak, tanıma ve anne ile evlenmesi ile velayet hakkını alabilir.

Kanunda yer aldığı hali ile velayet hakkına ilişkin düzenlemeler, genel anlamda aşağıdaki hususları içermektedir :

Ergin olmayan çocuk, anne ve babasının velâyeti altındadır.
Evlilik birliği devam ettiği sürece, anne ve baba bu hakkı birlikte kullanır.
Anne ya da babadan biri ölmüşse, bu hak sağ kalan tarafından kullanılır.
Taraflar ayrı yaşıyorsa ya da boşanmışsa, bu hakkın kullanımı, hakimin kendisine verdiği tarafa aittir.

Anne ve baba evli değilse, velayet hakkı anneye aittir.
Anne-babanın çocuğa karşı bakım ve gözetim borcu bulunmaktadır.
Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler, anne ve baba tarafından karşılanır.
Anne ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitip, onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.
Çocuğa bakım borcu, çocuk ergin olan kadar devam eder. Ergin olan çocuk eğitimine devam ediyorsa, anne ve baba maddi gücüne göre eğitime katkı sağlamakla yükümlüdür.

Velayet kendisinde olmayan taraf, çocuğun ihtiyaçlarına katılmak ve geliri oranında nafaka ödemekle yükümlüdür. Nafaka miktarı tayininde takdir yetkisi hakime aittir.
Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesini talep hakkı mevcuttur.

Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur.

Çocuk ile kişisel ilişki düzenleninceye kadar, velayet hakkına sahip olan tarafın izni olmaksızın çocuk ile kişisel ilişki kurulamaz.
Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, anne ve babasının yerleşim yeridir.

Anne, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler.
Çocuk, anne ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.
Anne ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.
Çocuk, anne ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.
Çocuğun adını belirleme hakkı anne ve babaya aittir.
Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı anne ve babaya aittir.
Anne ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler.
Anne ve baba, velayetleri devam ettiği sürece, çocuğun mallarını yönetme hakkına sahiptir.

Velayet hakkının layıkı ile kullanılmaması halinde ve yine Medeni Kanun’daki düzenlemeler kapsamında, bu hakkın ortadan kaldırılabilmesi mümkündür.

Geliri olmayan anneye velayet verilir mi?

Bir tarafın gelirinin olmaması veya gelirinin karşı tarafın gelirine göre daha düşük olması başlı başına velayetin karşı tarafa verilmesini gerektirmez. Geliri olmayan taraf nafaka talep ederek, müşterek çocukların bakım ve eğitimi için gereken paranın karşı tarafça ödenmesini talep edebilir.

Aldatan Babaya Çocuğun Velayeti Verilir Mi?

Mahkeme tarafından çocuğun velayetine ilişkin verilecek olan kararda önemli olan çocuğun üstün yararıdır. Mahkeme babanın çocuğun bakımını ve gözetimini aksatmayacak ve diğer ebeveynden daha iyi sorumluluk alacağı tespit edilmiş ise velayet hakkını babaya verebilir.

12 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir?

7 yaşına kadar olan çocuklar kural olarak anneye verilir. 8 yaşından itibaren velayet konusunda çocuğun görüşü alınarak velayet anneye ve babaya verilir. Boşanma ve Velayet: Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Boşanan eşlerde çocuğun velayetine iki şekilde karar verilebilir.

Çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter?

Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

Velayet Hakkı Nedir