Yabancılar Hukukunda Statüler ve Hakları

0
34
İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

Yabancılar Hukukunda Statüler ve Hakları

Yabancılar hukuku, yabancı vatandaşların hakları ve özgürlüklerini düzenleyen ulusal ve uluslararası hukukun bir alanıdır. Her ülkenin yabancıların statüsüne ve haklarına dair kendi mevzuatı vardır, fakat genel olarak, uluslararası hukuk ilkeleri ve insan haklarına saygı bu mevzuatların ana çerçevesini oluşturur.

Yabancıların Statüsü

Bir yabancının statüsü, o kişinin bir ülkede hukuki durumunu ve bu durumun o ülkenin kanunları tarafından nasıl tanındığını belirler. Bu statüler genellikle aşağıdakileri içerir: turistler, öğrenciler, işçiler, sığınmacılar ve mülteciler. Her statü, belirli haklar ve yükümlülüklerle birlikte gelir.

Turistler, genellikle kısa süreli ziyaretlerde bulunan ve genellikle çalışma hakkı olmayan yabancılardır. Öğrenciler, belirli bir eğitim programına katılmak üzere ülkede bulunan yabancılardır. İşçiler, bir ülkede işverenin izni ile çalışmak için bulunan yabancılardır. Sığınmacılar ve mülteciler, kendi ülkelerinden kaçan ve koruma arayan yabancılardır.

Yabancıların Hakları

Yabancıların hakları genellikle ev sahibi ülkenin yasaları ve uluslararası anlaşmalar tarafından düzenlenir. Genel olarak, yabancıların aşağıdaki temel haklara sahip olması gerektiği kabul edilir:

Kişi hürriyeti ve güvenliği: Yabancılar, keyfi tutuklama veya gözaltına alınma gibi insan hakları ihlallerinden korunmalıdır.

İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulmama: Yabancılar, işkence ve aşağılayıcı muameleden korunmalıdır.

Adil yargılanma hakkı: Yabancılar, hukuki süreçlerde adil ve tarafsız bir yargılamaya hakkı vardır.

Özel ve aile hayatına saygı: Yabancılar, aile hayatlarına ve kişisel bilgilerine saygı hakkına sahip olmalıdır.

İfade özgürlüğü: Yabancılar, ifade özgürlüğü hakkına sahip olmalıdır, tabi ki bu hak, halkın güvenliği, kamu düzeni, sağlık veya ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlandırılabilir.

Bunun yanı sıra, yabancıların hakları konusu, genellikle iş hukuku, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve vatandaşlık hakları gibi daha karmaşık konuları da içerir. Bu hakların uygulanması ve korunması, ev sahibi ülkenin hukuk sistemine, siyasi iklimine ve uluslararası hukuka bağlıdır.

Yabancılar hukuku yabancı vatandaşların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen karmaşık ve çoğu zaman hassas bir alandır. Bu nedenle, yabancıların haklarına ve özgürlüklerine saygı, hukukun evrensel ilkelerine ve insan haklarına saygı gösterilerek ele alınmalıdır.

Uluslararası koruma çeşitleri yabancılar hukukunda 4 ana başlık altında incelenmiştir:

Mülteci; Irkı, dini, uyruğu, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü nedeniyle zulme uğradığını ya da uğrama korkusu taşıdığını ileri sürerek kendi ülkesinden kaçan ve başka bir ülkeye sığınan kişiye denir. Mülteciler, yaşadıkları yerlerde ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalma riski taşıdıkları için, genellikle bir sığınma talebi süreci aracılığıyla koruma ararlar.

Bir kişinin mülteci olarak kabul edilmesi, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’ne ve bu sözleşmeyi takiben çıkarılan protokollere dayanır. Bu sözleşme ve protokoller, bir kişinin mülteci olup olmadığını belirlemek için genel kurallar ve yönergeler sağlar. Ancak, bir kişinin mülteci statüsüne sahip olup olmadığına genellikle ev sahibi ülke karar verir.

Mülteciler genellikle, sığınma başvurularının değerlendirilmesi ve mülteci statüsünün onaylanması sürecinde belirsizlik, zorluklar ve belki de türlü zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Bu süre zarfında, mülteciler genellikle belirli haklara ve korumalara sahip olup, bu haklar ve korumalar genellikle uluslararası hukuk ve ev sahibi ülkelerin yerel yasaları tarafından düzenlenir.

Mülteci statüsü, kişilere genellikle belirli haklar ve hizmetlere erişim sağlar. Bu, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hakkı, belirli durumlarda çalışma hakkı ve bazı durumlarda yerel topluma entegrasyon hakkını içerebilir. Ancak, bu hakların uygulanması ve erişimin sağlanması genellikle ev sahibi ülkenin mevzuatına, politikalarına ve kaynaklarına bağlıdır.

Mülteci genellikle yaşamı veya özgürlüğü tehdit altında olduğu için kendi ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir kişidir ve bu durumda olan kişilere uluslararası koruma sağlanmalıdır. Bu durum, dünya çapında birçok kişinin karşılaştığı zorlu bir gerçekliği temsil eder ve bu nedenle mültecilerin haklarının korunması ve desteklenmesi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir hukuki ve insani sorumluluktur.

Şartlı Mülteci : “Şartlı mülteci” terimi, bazı ülkelerin mülteci hukukunda kullanılan özel bir terimdir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılır ve belirli koşullar altında mülteci statüsüne girebilecek kişileri ifade eder. Şartlı mülteci statüsü, genellikle belirli bir ülke veya bölgeden olan ve belirli zorluklar yaşayan kişilere uygulanır.

Şartlı mülteci statüsü, genellikle mülteci olarak kabul edilme kriterlerini karşılayan ancak henüz tam mülteci statüsüne erişemeyen kişilere verilir. Bu, genellikle bu kişilerin, mültecilik durumlarını doğrulayacak belgeleri tamamlamaları veya belirli başvuru süreçlerini tamamlamaları gerektiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, “şartlı mülteci” teriminin tanımı ve uygulanması ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Her ülkenin kendi mülteci hukuku ve politikaları vardır ve bu, mültecilik statülerinin belirlenmesi ve uygulanmasında farklılıklar olabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, “şartlı mülteci” terimine özgü bir tanım verirken, belirli bir ülkenin hukuk ve politikalarına göre bu terimin nasıl uygulandığını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Her halükarda, şartlı mülteciler genellikle mülteci olarak kabul edilme yolunda olan ve genellikle belirli haklara ve korumalara sahip olan kişilerdir. Bu haklar ve korumalar, genellikle mültecilere sağlananlarla benzer olacaktır, ancak tam olarak hangi haklara ve korumalara sahip oldukları, belirli ülkenin hukuk ve politikalarına bağlı olacaktır.

İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde, ölüm, işkence ve benzeri teditlere maruz kalabilecek vatansız veya yabancı kişilere verilen statüdür.

Geçici Koruma : Genellikle büyük ölçekli göç hareketleri sonucunda birçok kişinin korumaya ihtiyaç duyduğu durumlarda uygulanan bir koruma biçimidir. Çatışma, iç savaş veya genel şiddet durumları gibi krizler, birçok kişinin aynı anda koruma aramasına neden olabilir. Bu durumlar, geleneksel sığınma sistemlerini aşabilir ve bu nedenle geçici koruma genellikle bu durumları ele almak için kullanılır.

Geçici koruma, genellikle belirli bir ülke veya bölgeden gelen kişilere verilir ve genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Bu süre genellikle belirli bir durumun çözülmesine veya düzelmesine kadar olan süreyi kapsar. Geçici koruma altında olan kişiler genellikle geri gönderilmeme (non-refoulement) hakkına sahiptir, bu da onların kendi ülkelerine, orada tekrar zulme uğrama riski varsa zorla geri gönderilmeyeceği anlamına gelir.

Geçici koruma, genellikle kişilere belirli haklar ve ayrıcalıklar sağlar. Bu haklar genellikle barınma, gıda ve temel hizmetlere erişim, bazen de eğitim ve istihdam hakkını içerir. Ancak, bu hakların tam kapsamı ve uygulanması, yerel yasalar ve düzenlemelere bağlıdır.

Geçici koruma genellikle kriz durumlarına hızlı bir yanıt sağlamak için kullanılır, ancak genellikle uzun vadeli bir çözüm olarak görülmez. Kişilerin geçici koruma altında kalma süresi sona erdiğinde, genellikle mülteci olarak kabul edilme, yerel topluma entegre olma veya güvenli bir üçüncü ülkeye yerleştirme gibi daha kalıcı çözümlere ihtiyaç duyarlar.

Yabancı Hukuk Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz:

-Pasaport işlemleri

-İltica başvurusu ve takibi,

-Vize başvuruları ve takibi,

-İnsani ikamet izni ve takibi,

-Öğrenci ikamet izni ve takibi,

-Deport kararının kaldırılması,

-Yurda giriş yasağının kaldırılması,

 

-Aile ikamet izni başvuru ve takibi

-Evlilik dolayı oturum izninin alınması

-İşçilikten dolayı oturum izninin alınması

-Kısa dönem ikamet izni başvuru ve takibi

-Yabancılara yurt içinde banka hesabı açma

-Yabancılara uygulanan kod kararının kaldırılması

-Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru işlemleri

-Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması

-Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

 

-Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma(ikamet) izni alınması için başvuru ve süreç takibi

-Ankara anlaşmasından dolayı oturum izninin alınması, şirket kurulumunun yapılması

-Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izinlerinin alınması için başvuru ve süreç takibi

-Göç ve vatandaşlık dairesinin aldığı kararlara karşı itiraz ve bütün mahkeme işlemleri

-Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 

-Yabancı gerçek kişilere Türkiye’de miras hukukuna İlişkin danışmanlık hizmetleri

-Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

-Türkiye’de bulunan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu sayılanlarla sınırlı olmayarak içinde yabancı unsuru bulunan tüm hukuki ilişkilerde müvekkile hukuki danışmanlık sağlamaktadır.