Zilyetlik Nedir

Zilyetlik anlamı nedir?

Zilyetlik, medeni hukukun eşya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur.

En basit olarak bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir.

Zilyetliğe sahip olan kişiye zilyet denir.

Mülkiyet bir kimsenin eşya üzerindeki hakkını ifade eder.

Zilyetlik davasi nedir?

Zilyetlik davaları

Dava eşyanın iadesinin ve zararın giderilmesine yönelik olarak açılır.

Davacı malın zilyetliğinin kendisine ait olduğunu ve iradesi dışında elinden alındığını ispatlamakla mükelleftir.

Zilyetlik nedir örnek?

Zilyetlik, bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurmaktır.

Örnek:Bir kimse otomobilini kiraya verirse veya bir borcu için rehnederse bu kimse malik sıfatı ile otomobilin Asli Zilyedi kiracı veya rehnalan ise Feri zilyedidir.

Zilyetliğin amacı nedir?

Zilyetliğin en önemli işlevi taşınır mallarda ayni haklar için kamuya açıklık sağlamasıdır. Bunun sonucu olarak, taşınır mallarda aynî hak kazanılması zilyetliğin kazanılmasına bağlanmıştır.

Hırsızın zilyetlik sıfatları nelerdir?

Zilyet, eşya üzerinde mülkiyet hakkı iddiaasında bulunuyorsa, onun zilyetliği malik sıfatıyladır.

Örneğin eşyaya malik kimsenin zilyetliği veya hırsızın zilyetliği malik sıfatıyla zilyetliktir.

Eğer fiili hakimiyetini mülkiyet iddiasıyla sürdürmüyorsa başka sıfatla zilyettir.

Hırsızın zilyetlik sıfatları nelerdir?

Zilyet, eşya üzerinde mülkiyet hakkı iddiasında bulunuyorsa, onun zilyetliği malik sıfatıyladır.

Örneğin eşyaya malik kimsenin zilyetliği veya hırsızın zilyetliği malik sıfatıyla zilyetliktir. Eğer fiili hakimiyetini mülkiyet iddiasıyla sürdürmüyorsa başka sıfatla zilyettir.

Zilyetlik nedir nasıl kazanılır?

Zilyetliğin aslen kazanılması..

Sahiplenme (Medeni Kanun m.767), bulunmuş eşya (Medeni Kanun m.769) ve düşen ve sürüklenen şeylerde (Medeni Kanun m.774) zilyetlik aslen kazanıldığı gibi, çalınan eşya üzerinde hırsız veya kiralanan eşya üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan kiracıda zilyetliği aslen kazanmış olur.

Zilyet yardımcısı kuvvet kullanabilir mi?

Zilyet Çeşitleri Bakımından Kuvvet Kullanma

Dolaysız fer’i zilyet, dolaylı asli zilyet tarafından yapılan ihlalleri de defedebilir.

Başkası için zilyet, dolaylı zilyet üçüncü kişiye karşı müdahalede bulunabilir.

Zilyet yardımcısı sadece TBK 52 kapsamında meşru savunmadan yararlanabilir.

Zilyetlik bir hak mıdır?

Bir görüşe göre, zilyetlik bir hak, hatta ayni haklarla birlikte düzenlendiği için bir ayni hak olarak nitelendirilmiştir.

Hak, hukuken korunan bir menfaattir ve zilyetlik de hukuk düzenince korunduğu için zilyetlik bir hak olarak savunulmuştur.

Zilyetlik mülkiyete karinedir ne demek?

Bir hakka sahip olmakla oluşan zilyetlik asıl, hakkın dışındaki nedenlere dayanan zilyetlik istisnadır.

İşte bu nedenledir ki, zilyetliğin temelindeki bir hakkın mevcut olduğu yani zilyetliğin bir hak karinesi olduğu kabul edilir.

Mülkiyet Karinesi (TMK 985): Bir taşınır malın zilyedi onun maliki sayılır.

Zilliyet nasıl oluşur?

Zilliyet hakkı mülk sahibi olma dışında bir haktır. Bu hakka sahip olan kişiye de Zilyet denir.

Bu konuya bir örnek vermek gerekirse , bir evin mal sahibi evini bir başkasına kiraladığında Zilliyet hakkı kiracıya geçer.

Yani ev kiralandıktan sonra ev sahibi artık o evin Zilyeti değildir

Zilliyet uyuşmazlığı nedir?

Bir eşya üzerindeki zilyetliğini malik sıfatıyla sürdüren kişinin zilyetliği asli zilyetlik iken bir eşya üzerindeki zilyetliğini sınırlı ayni hakka veya kişisel bir hakka dayandırarak sürdüren kişinin zilyetliği fer’i zilyetliktir.

Zilyetlik unsurları nelerdir?

ZİLYETLİK: Bir eşyayı fiili hâkimiyet altında bulundurma anlamına gelir. Zilyetliğin iki unsuru vardır.

a) Maddi Unsur: O şey üzerinde fiili hâkimiyet sahibi olabilecek durumda bulunma.

b) Manevi Unsur: Eşya üzerinde fiili hâkimiyete sahip olma iradesi yani zilyetlik iradesinin bulunması.

Zilyet hakkı kaç yıldır?

“MADDE 713.- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Zilyet yardımcısı nedir?

Bir eşyayı zilyetlik idaresiyle değil de, başkasına bir hizmet görmek amacıyla fiili hâkimiyetinde bulunduran kimse zilyet yardımcısı oluyor.

Zilyet yardımcısı eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti zilyet adına ve onun talimatına uygun olarak kullanır, eşyadan ekonomik olarak yararlanma imkânı da yoktur.

Zilyetliğin korunması davası nerede açılır?

Zilyetliğin korunması davalarında görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Ancak, bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlandıktan sonra davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz.

Zilliyet hakkı devredilebilir mi?

Tapusuz taşınmazlar, satış ve devir bakımından taşınır mal hükmündedir.

Taşınır mallar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle devredebilir ve bu nedenlerle; taşınır mal hükmünde olan tapusuz taşınmazlar da zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle satış ve devir konusu edilebilmektedir.

Zilliyet devri nasıl yapılır?

Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur.

Zilyetliğin havalesi ne demek?

Eşyanın zilyetliğinin, tarafların karşılıklı irade beyanı ile devredilmesine zilyetliğin teslimsiz devri denir.

 Zilyetliğin havalesi ile zilyetliğin kazanılması:

Bir kimsenin sahip olduğu dolaylı zilyetliği, sözleşmeyle başkasına devretmesine zilyetliğin havalesi  denir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: